Navigation path

Pradžia
Kas yra konkurencijos politika?
Kodėl konkurencijos politika svarbi vartotojams?
Kaip Komisija taiko konkurencijos politiką?
ES institucijos ir konkurencijos politika
Kontaktai

Dėmesio centre – vartotojai

Vyriausybių parama pramonei (valstybės pagalba)

Kartais vyriausybės vietos pramonę ar įmones remia valstybės lėšomis. Taip jos įgyja nesąžiningą pranašumą kitų ES šalių panašių sektorių atžvilgiu. Kitaip tariant, taip iškraipoma konkurencija ir prekyba.

Komisijos užduotis – užkirsti tam kelią ir leisti vyriausybėms teikti valstybės pagalbą tik tuo atveju, jei tai išties naudinga visuomenei arba visai ekonomikai.

Daugiau informacijos apie Komisijos vaidmenį taikant ES taisykles dėl vyriausybių paramos įmonėms (valstybės pagalbos) rasite Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnyje.


Kaip nusprendžiama, kokia parama leistina

Pirmiausia Komisija turi atsakyti į šiuos klausimus.

  • Ar valstybė suteikė pagalbą, pvz., dotacijų, palūkanų ir mokesčių lengvatų, garantijų, bendrovių kapitalo, lengvatinėmis sąlygomis suteiktų prekių ir paslaugų forma ir t. t.?
  • Ar suteikta pagalba gali daryti poveikį prekybai tarp ES šalių? (laikoma, kad mažesnė kaip 200 000 EUR vertės parama per 3 metų laikotarpį ES prekybai įtakos neturi)
  • Ar parama yra rinktinė, t. y. ar dėl jos pranašumą įgyja tam tikros įmonės, pramonės šakos ar tam tikrų regionų įmonės? Pavyzdžiui, bendrosios mokesčių priemonės ir užimtumo teisės aktai rinktiniais nelaikomi, nes jie taikomi visiems.
  • Ar buvo arba ateityje gali būti pažeista konkurencija?

Jei taip, Komisija privalo uždrausti paramą, nebent būtų įrodyta, kad ji suderinama su bendrąja rinka.

Pavyzdžiai

Leidžiama (dėl bendrų ES interesų) teikti paramą, kuri padeda nepalankiose sąlygose esantiems regionams, mažosioms ir vidutinėms įmonėms arba kuria remiami moksliniai tyrimai ir plėtra, gamtos apsauga, mokymas, užimtumas arba kultūra.

Neleidžiama teikti paramos didelių įmonių, nesančių nepalankiose sąlygose esančiuose regionuose, bendro pobūdžio investicijoms, eksporto paramos ir paramos veiklos einamosioms išlaidoms padengti (veiklos pagalbos).

Per trejus metus įmonėms suteikta 200 000 EUR vertės parama valstybės pagalba nelaikoma, nes tai yra nepakankamai didelė pinigų suma ir turėti įtakos prekybai tarp ES šalių negali. Ši taisyklė padeda Komisijai susikoncentruoti ties svarbesniais vyriausybių paramos atvejais.


Vyriausybių paramos priežiūra

Paprastai ES šalių vyriausybės privalo informuoti Europos Komisiją apie planuojamas subsidijas ir kitų rūšių paramą, prieš ją skirdamos.

Komisija po preliminaraus vertinimo patvirtina apie 85 % visų paramos atvejų, apie kuriuos jai buvo pranešta.

Ginčytinų bylų atvejais atliekami oficialūs tyrimai, apie kuriuos pranešama ES oficialiajame leidinyje ir internetiniame Komisijos valstybės pagalbos bylų registre. Suinteresuotosios šalys gali teikti pastabas. Priimdama galutinį sprendimą Komisija atsižvelgia į visus aspektus.

Komisija taip pat tiria paramos, apie kurią jai nebuvo oficialiai pranešta (vadinamosios neteisėtos pagalbos) atvejus, apie kuriuos ji sužinojo pati atlikdama tyrimus, iš įmonių arba asmenų skundų arba iš žiniasklaidos. Jei Komisija nustato, kad parama nesuderinama su ES teisės aktais ir sąžiningos konkurencijos taisyklėmis, ji įpareigoja valdžios institucijas nutraukti paramos teikimą ir atsiimti jau suteiktą paramą.


Statistiniai duomenys

Komisijos valstybės pagalbos suvestinėje nurodoma kiekvienos ES šalies suteiktos valstybės pagalbos dydis ir rūšis.

Ši suvestinė rodo, kad didžioji dalis paramos, kuri anksčiau buvo teikiama atskiroms įmonėms ar konkretiems sektoriams, šiandien skiriama bendrus ES interesus tenkinančiai veiklai remti. Tai turėtų padėti užtikrinti didesnį Europos ekonomikos konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.


Komisijos pastangos įveikti finansų krizę

Komisija siekia užtikrinti, kad ES šalys, bandydamos susidoroti su krize, netrukdytų konkurencijai ir atsižvelgtų į visos Europos interesus.

ES taisyklėmis siekiama išvengti brangaus valstybių narių vyriausybių tarpusavio varžymosi teikiant subsidijas savo šalies įmonėms ir nesąžiningai sudarant nepalankias sąlygas kitoms sėkmingai savarankiškai veikiančioms įmonėms.

Laikinosios paramos bankams teikimo taisyklės

Vis dėlto Komisija pripažįsta, kad vyriausybės gali būti priverstos imtis veiksmų siekdamos išspręsti finansų sektoriaus problemas, ir parengė specialias laikinąsias paramos bankams teikimo taisykles.

Šiomis taisyklėmis bankams draudžiama priimti viešąją paramą, jei jie patys nesiima veiksmų problemoms išspręsti.

Laikinosios paramos teikimo kitoms įmonėms taisyklės

Kad ES šalių vyriausybės turėtų daugiau veikimo laisvės švelnindamos kreditų krizės poveikį, Komisija patvirtino iki 2010 m. pabaigos galiosiančias laikinąsias taisykles, kuriomis leidžiama teikti:

  • ne didesnę kaip 500 000 EUR finansinę paramą įmonei;
  • valstybės garantijas paskoloms sumažinant mokėtiną priemoką;
  • subsidijuojamas paskolas (ypač ekologiškų prekių gamintojams).

Taip pat žr. ES teisės aktą dėl vyriausybės paramos

Išsamiau apie ES valstybės pagalbos teikimo taisykles


  
ankstesnis grįžti toliau