Navigation path

Úvodní stránka
Co je politika hospodářské soutěže?
Proč je politika hospodářské soutěže důležitá pro spotřebitele?
Jak politiku hospodářské soutěže uplatňuje Komise?
Politika hospodářské soutěže a orgány EU
Kontakty

V zájmu spotřebitele

Státní podpora

V některých případech vláda některé země finančně podpoří místní odvětví nebo konkrétní podniky z veřejných prostředků. Tato odvětví nebo podniky tak získají oproti obdobným odvětvím v jiných zemích EU nespravedlivé znevýhodnění. Jinými slovy je poškozeno konkurenční prostředí a narušen obchod.

Komise musí podobným situacím předejít. Povoluje tedy vládám jednotlivých zemí podporu, pouze pokud je skutečně ve veřejném zájmu, tzn. pokud je prospěšná pro společnost nebo ekonomiku jako celek.

Podrobně se rolí Komise při uplatňování pravidel EU týkajících se vládní podpory podníkům (státní podpory) zabývá článek 108 Smlouvy o fungování EU.


Rozhodování o přípustnosti podpory

Nejprve musí Komise posoudit tato hlediska:

  • Poskytly státní orgány podporu (např. v podobě grantů, úrokových a daňových úlev, záruk, vlastnictví celé společnosti nebo její části státem nebo poskytování zboží a služeb za preferenčních podmínek)?
  • Je pravděpodobné, že podpora ovlivní obchod mezi zeměmi EU? (u podpor v hodnotě nižší než 200 000 eur poskytovaných během tří let se soudí, že nemají na obchod v rámci EU vliv)
  • Je podpora selektivní, tzn. přináší výhodu určitým společnostem, určitým pododvětvím nebo společnostem v určitých regionech? Všeobecná opatření v oblasti zdanění nebo právní předpisy týkající se zaměstnanosti například selektivní nejsou, protože se vztahují na všechny.
  • Došlo nebo může v budoucnu dojít k narušení hospodářské soutěže?

Pokud ano, nesmí Komise podporu povolit, ledaže by se ukázalo, že je podpora slučitelná s principy společného trhu.

Příklad:

Podpora povolena (ve společném zájmu EU) – podpora, která pomáhá nebo propaguje znevýhodněné regiony, malé a střední podniky, výzkum a vývoj, ochranu životního prostředí, odbornou přípravu, zaměstnanost nebo kulturu.

Podpora nepovolena – všeobecná podpora na investice velkým společnostem mimo přesně definované znevýhodněné regiony, podpora vývozu a podpora na pokrytí provozních nákladů společností (provozní podpora).

Podpora do výše 200 000 eur poskytovaná společnostem po dobu tří let se za státní podporu nepovažuje, protože nedosahuje takového objemu, aby ovlivnila obchod mezi členskými státy. Toto zjednodušení Komisi umožňuje soustředit se na důležitější případy.


Monitorování vládní podpory

Vlády členských států EU musejí zpravidla Evropskou komisi informovat o plánovaných dotacích a jiné podpoře ještě předtím, než je poskytnou.

Z celkového objemu podpor, které jsou Komisi oznámeny, jich Komise schválí přibližně 85 % již po předběžném hodnocení.

Ve sporných případech Komise přistupuje k formálnímu vyšetřovacímu řízení, které oznamuje v Úředním věstníku EU a ve svém internetovém rejstříku státních podpor. Zúčastněné strany se k případu mohou vyjádřit, takže Komise může předtím, než dospěje ke konečnému rozhodnutí, zvážit všechna jeho hlediska.

Komise rovněž šetří podporu, která jí nebyla oficiálně oznámena („protiprávní podporu“) a na kterou přišla sama během vyšetřování nebo na kterou ji upozornily stížnosti od právnických či fyzických osob nebo podněty z médií. Pokud Komise zjistí, že tato podpora neodpovídá právním předpisům EU a spravedlivému průběhu hospodářské soutěže, nařídí příslušným orgánům zastavit její poskytování a podporu, která již byla poskytnuta, získat zpět.


Statistika

Statistické údaje o objemu a druhu podpor poskytnutých každou zemí EU uvádí Komise ve svém přehledu státních podpor.

Ze zjištění Komise vyplývá, že dřív se podpora většinou poskytovala jednotlivým společnostem nebo odvětvím, kdežto v současné době se přeorientovala na činnosti, které jsou ve společném zájmu EU. To by mělo pomoci zvýšit konkurenceschopnost evropské ekonomiky na celosvětových trzích.


Finanční krize – úloha Komise

Komise usiluje o to, aby opatření, kterými se jednotlivé státy snaží řešit krizi, nenarušovala konkurenční prostředí a aby se volila komplexní, celoevropská řešení.

Pokud se uplatňují pravidla EU týkající se státní podpory, předchází se totiž i tomu, aby se státy snažily řešit ekonomické problémy tak, že mezi sebou budou soupeřit, čí dotace jejich vlastním společnostem „přebijí“ podporu v ostatních státech. Takovéto soupeření vyjde velmi draho a domácí společnosti, které nečelí žádným potížím, neopodstatněně zvýhodňuje.

Dočasné předpisy o dotacích bankám

Komise samozřejmě uznává, že vlády jednotlivých zemí v případě krize v některých případech musí přijmout opatření, aby vyřešily problémy ve finančním sektoru. Proto vytvořila speciální dočasné předpisy o dotacích bankám.

Tato pravidla vylučují, aby banky přijaly podporu z veřejných prostředků, aniž by v zájmu řešení svých problémů samy podnikly opatření.

Dočasné předpisy týkající se ostatních společností

Jelikož vlády států EU potřebovaly při řešení následků úvěrové krize větší flexibilitu, schválila Komise dočasné předpisy, které platí do konce roku 2010 a umožňují:

  • omezený objem podpory, maximálně 500 000 eur na společnost
  • státní záruky za úvěry s nižší prémií
  • subvencované půjčky (především na ekologické produkty)

Další informace viz Právní předpisy EU ohledně vládní podpory

Další informace o předpisech EU týkajících se vládní podpory


  
předchozí stránka zpět další stránka