Navigation path

Начало
Какво представлява политиката на конкуренция?
Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?
Как Комисията прилага политиката на конкуренция?
Институциите на ЕС и политиката на конкуренция
За контакти

В полза на потребителите

Държавни помощи за предприятията

Понякога правителствата изразходват държавни средства, за да подкрепят местни промишлени отрасли или отделни предприятия. Това дава на тези предприятия несправедливо предимство спрямо техните конкуренти в други страни от ЕС. С други думи това нарушава конкуренцията и търговията.

Една от задачите на Европейската комисия е да предотвратява подобни действия, като позволява отпускане на държавна помощ само ако тя действително е в интерес на обществото – ако целта е допринасяне на полза за него или икономиката като цяло.

За повече информация относно ролята на Комисията в прилагането на правилата на ЕС за държавните помощи за предприятията вижте член 108 от Договора за функционирането на ЕС.


Кои помощи са позволени?

Най-напред Комисията трябва да намери отговор на следните въпроси:

  • Отпуснало ли е съответното правителство държавна помощ – например под формата на безвъзмездни средства, лихвени и данъчни облекчения, гаранции, участие в компании, стоки и услуги, предоставени при преференциални условия и т.н.?
  • Има ли вероятност помощта да окаже влияние върху търговията между страните от ЕС? (Счита се, че подкрепа за предприятия на стойност по-ниска от 200 000 евро за период от 3 години не оказва влияние върху търговията в ЕС.)
  • Избирателна ли е помощта – с нея дава ли се предимство на конкретни предприятия, на части от сектори или на предприятия в определени региони? Например общи данъчни мерки и закони в областта на заетостта не са избирателни, защото се отнасят за всички.
  • Нарушена ли е конкуренцията или може ли да бъде нарушена в бъдеще?

Ако това е така, Комисията трябва да забрани помощта, освен ако не се докаже, че тя е съвместима с общия пазар.

Примери

Позволени помощи (от общ интерес за ЕС) – подкрепа за необлагодетелствани райони, малки и средни предприятия, научноизследователска и развойна дейност, опазване на околната среда, обучение, заетост или култура.

Непозволени помощи – инвестиционни помощи за големи предприятия извън ясно определените необлагодетелствани райони, помощи за износ и помощи за покриване на текущите разходи на компании (оперативни помощи).

Помощи до 200 000 евро, предоставени на предприятия за срок от три години, не се считат за държавна помощ, тъй като те не са достатъчно големи, за да повлияят върху търговията между държавите от ЕС. Това позволява на Комисията да се съсредоточи върху по-важните случаи.


Контрол на държавните помощи

По правило правителствата от ЕС трябва да уведомяват Европейската комисия за планирани субсидии и други помощи преди тяхното отпускане.

От всички помощи, за които е уведомена, Комисията одобрява около 85% само след предварителна оценка.

Когато при спорни случаи е необходимо официално разследване, решението за това се публикува в Официален вестник на ЕС и в онлайн регистъра на Комисията за дела за държавна помощ. Заинтересованите страни имат възможност да изложат позициите си, а Комисията взема предвид всички аспекти, преди да вземе окончателно решение.

Комисията също така разследва предоставянето на помощ, за която не е била официално уведомена („неправомерна помощ“), но за която е научила от собствено разследване, от жалби от предприятия или лица или от медиите. Ако Комисията установи, че тази помощ не е съвместима с правото на ЕС и с лоялната конкуренция, тя изисква от съответното правителство да спре отпускането ѝ и да възстанови всички средства, които вече са предоставени.


Статистика

Докладът на Комисията за държавните помощи съдържа обобщени данни за размера и видовете помощи, отпуснати от страните от ЕС.

Той показва, че голяма част от помощите, които преди са били предоставяни на отделни предприятия или сектори, вече са пренасочени към дейности от общ интерес за ЕС. Това би трябвало да помогне за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика на световния пазар.


Финансова криза – какво прави Комисията?

Комисията се стреми да гарантира, че националните отговори на кризата няма да възпрепятстват конкуренцията, а по-скоро ще вземат предвид положението в Европа като цяло.

Целта на правилата за държавните помощи е да се попречи на правителствата да се надпреварват в скъпо състезание за субсидиране на предприятията в своите страни и така да поставят добре функциониращи компании в неизгодно положение.

Временни правила за субсидии за банки

Комисията е наясно, че на някои правителства може да се наложи да предприемат действия за разрешаване на проблеми във финансовия сектор и затова въведе временни правила за помощите за банки.

Тези правила не позволяват банките да получават държавни помощи, без самите банки да предприемат действия за решаване на проблемите си.

Временни правила за други предприятия

За да даде на правителствата от ЕС допълнителна свобода при справянето с последствията от свиването на кредитите, Комисията прие временни правила, които ще важат до края на 2010 г. Те позволяват мерки като:

  • помощи в ограничен размер – до 500 000 евро на предприятие
  • държавни гаранции за заеми при по-ниска премия
  • субсидирани заеми (особено за екологични продукти).

Вижте също законодателство на ЕС за държавните помощи

Повече за правилата на ЕС за държавните помощи


  
предишна назад следваща