Navigation path

Förstasida
Vad menas med konkurrenspolitik?
Varför är konkurrenspolitiken viktig för konsumenterna?
Statligt stöd i pandemins tidevarv
EU-institutionerna och konkurrenspolitiken
Kontakt

Konsumenten i centrum

Kontaktuppgifter och ytterligare information

1. Vad kan jag göra om jag misstänker att ett företag använder sig av konkurrensbegränsande affärsmetoder?
2. Vad kan jag göra om jag misstänker att mitt företag har bildat en kartell eller hindrar konkurrensen på något sätt?
3. Hur kan jag lämna in ett klagomål på eller förslag som rör en företagskoncentration till EU-kommissionen?
4. Vad kan jag göra om konkurrensen snedvrids genom statligt stöd?
5. Var kan jag få mer information om konkurrenspolitiken?
6. Vem kan jag ställa konkurrensfrågor till?
7. Vem kan jag ge feedback om denna webbplats?
Fler kontaktuppgifter


Och i praktiken ...

1. Vad kan jag göra om jag misstänker att ett företag använder sig av konkurrensbegränsande affärsmetoder?

Situationer i vardagen kan leda till misstankar om sådana konkurrensbegränsande beteenden som beskrivs på den här webbplatsen. Det kan till exempel vara företag som vägrar ta emot beställningar från kunder i andra medlemsländer. En sådan vägran kan vara ett tecken på olagligt konkurrensbegränsande beteende, som kan anmälas till en konkurrensmyndighet.

 • Steg 1: Avgör vilken konkurrensmyndighet du ska vända dig till

  Om frågan bara rör ditt land eller område eller högst tre medlemsländer bör du i första hand kontakta den nationella konkurrensmyndigheten. Konkurrensmyndigheterna i alla EU:s medlemsländer tillämpar samma konkurrensbestämmelser som EU-kommissionen och är ofta bäst lämpade att hantera sådana problem. Om du tror att mer än tre medlemsländer är involverade bör du snarare vända dig till EU-kommissionen.

  Tveka inte att kontakta EU-kommissionen eller en nationell konkurrensmyndighet, även om du är osäker på problemets omfattning. Konkurrensmyndigheterna samarbetar och kan fördela handläggningen av din anmälan mellan sig som det passar bäst.

 • Steg 2A: Om du vill vända dig till EU-kommissionen

  • Uppmärksamma EU-kommissionen på problem

   Du kan anmäla problem till EU-kommissionen via e-post på adressen: comp-market-information@ec.europa.eu. Du kan också skriva ett brev till

   Europeiska kommissionen
   Generaldirektoratet för konkurrens
   Registreringsenheten för antitrust
   BE-1049 Bryssel
   Belgien

   Uppge ditt namn och din adress, namnet på de berörda företagen och produkterna och lämna en tydlig beskrivning av vilket konkurrenshämmande beteende du upptäckt. Detta hjälper kommissionen att spåra problem på marknaden och kan leda till en utredning.

  • Lämna in en formell anmälan till EU-kommissionen

   Om du är direkt berörd av det beteende som du anser konkurrenshämmande och har närmare upplysningar som du vill lämna till EU-kommissionen, kan du göra en formell anmälan istället. I så fall måste vissa rättsliga villkor vara uppfyllda. De förklaras närmare i kommissionens tillkännagivande om handläggningen av klagomål (mer information finns på https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Du kan också via e-post till comp-market-information@ec.europa.eu begära mer information om hur det går till att göra en formell anmälan.

  • Informera en konsumentorganisation

   Som enskild konsument kan du också informera en konsumentorganisation om din upptäckt. Konsumentorganisationen kan sedan sammanställa information från olika konsumenter och i sin tur göra en formell anmälan till EU-kommissionen.

 • Steg 2B: Vänd dig till en nationell konkurrensmyndighet

  Nationella konkurrensmyndigheter i EU:s medlemsländer kan sammanställa information från de berörda företagen och vidta åtgärder för att lösa problemet om de anser att EU:s konkurrensbestämmelser har överträtts.

  Observera att de nationella konkurrensmyndigheterna följer landets egna förfaranden, som kan skilja sig från de övriga medlemsländernas. Innan du kontaktar en konkurrensmyndighet kan det vara bra att gå in på myndighetens webbplats eller be om instruktioner från myndigheten om hur du bör ta upp ärendet.

top

2. Vad kan jag göra om jag misstänker att mitt företag har bildat en kartell eller hindrar konkurrensen på något sätt?

Ditt företag kan ta kontakt med EU-kommissionen direkt eller via en rådgivare, t.ex. en jurist, om företaget vill utnyttja kommissionens policy för förmånlig behandlingav kartellföretag som lämnar insiderinformation om kartellen.

En ansökan om immunitet eller bötesnedsättning enligt denna politik bör ställas till det särskilda faxnumret:

(32-2) 29-94585

Då registreras vilken tid och dag kontakten togs och informationen behandlas naturligtvis konfidentiellt. Vid behov kan även inledande kontakter tas på de särskilda telefonnumren:

(32-2) 29-84190 eller (32-2) 29-84191.

Det första företag som lämnar in bevis på en kartell som kommissionen inte kände till eller inte kunnat bevisa kan helt frias från böter. Företag som lämnar in ansökan senare kan få nedsatta böter.

Om du är anställd eller f.d. anställd i ett företag som du tror begränsar konkurrensen på något sätt kan du ta kontakt med EU-kommissionen och lämna information och eventuella bevis på ovannämnda telefonnummer. Du får vara anonym om du inte vill att din identitet ska röjas.

Med utgångspunkt i dina upplysningar och eventuella bevis kan kommissionen besluta att inleda en undersökning.

top

3. Hur kan jag lämna in ett klagomål på eller förslag som rör en företagskoncentration till EU-kommissionen?

Om du vill lämna in ett klagomål eller förslag som rör en företagskoncentration kan du kontakta EU-kommissionen på e-postadressen comp-mergers@ec.europa.eu eller skriva till

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för konkurrens
Registreringsenheten för företagskoncentrationer
BE-1049 Bryssel
Belgien

top

4. Vad kan jag göra om konkurrensen snedvrids genom statligt stöd?
 • Lämna in en formell anmälan

  Du kan lämna in en formell anmälan till EU-kommissionen om du anser att konkurrensen snedvrids genom ett statligt stöd. Ett särskilt formulär och närmare instruktioner finns på den här webbplatsen.

 • Informera EU-kommissionen vid en formell undersökning

  Du kan även lämna synpunkter när kommissionen inleder en formell undersökning. Kommissionen är skyldig att begära in synpunkter från tredje man om den inte tror att statligt stöd kan godkännas. En skrivelse offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. I skrivelsen förklaras varför kommissionen inte kan godkänna stödet och berörda parter uppmanas att lämna in synpunkter.

  De offentliggjorda skrivelserna finns även på konkurrenswebbplatsen, på en särskild sida med information om statligt stöd som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

top

5. Var kan jag få mer information om konkurrenspolitiken?

top

6. Vem kan jag ställa specifika konkurrensfrågor till?

Om du har en specifik fråga om konkurrenspolitiken kan du mejla den till våra särskilda e-brevlådor:

top

7. Vem kan jag ge feedback om denna webbplats?

Vi ser fram emot dina synpunkter på vår webbplats, särskilt om du har förslag på hur vi kan förbättra den information som vi har lagt ut. Kontakta webbansvarig på comp-web@ec.europa.eu

top

Fler kontaktuppgifter