Navigation path

Domovská stránka
O politike hospodárskej súťaže
Prečo je politika hospodárskej súťaže dôležitá pre spotrebiteľov?
Štátna pomoc v čase pandémie
Inštitúcie EÚ a politika hospodárskej súťaže
Na koho sa obrátiť?

Zamerané na spotrebiteľov

Kontakty a ďalšie informácie

1. Čo môžem urobiť, ak mám podozrenie, že obchodné praktiky obmedzujú hospodársku súťaž?
2. Čo môžem urobiť, ak si myslím, že moja spoločnosť je možno zapojená do kartelu alebo nejakým spôsobom obmedzuje hospodársku súťaž?
3. Ako môžem podať Európskej komisii sťažnosť alebo podnet týkajúci sa fúzie spoločností?
4. Čo môžem urobiť, ak hospodárska súťaž je narušená v dôsledku opatrenia štátnej pomoci?
5. Kde môžem získať ďalšie informácie o politike hospodárskej súťaže?
6. Na koho sa môžem obrátiť, ak mám ďalšie otázky o hospodárskej súťaži?
7. Komu môžem zaslať reakciu na túto internetovú stránku?
ďalšie kontakty


V praxi … ...

1. Čo môžem urobiť, ak mám podozrenie, že obchodné praktiky obmedzujú hospodársku súťaž?

 • Krok č. 1: Rozhodnite sa, ktorý orgán pre hospodársku súťaž je potrebné informovať

  Ak situácia, s ktorou ste sa stretli, je špecifická a obmedzuje sa na krajinu alebo oblasť, v ktorej žijete, alebo ktorá nezahŕňa viac ako tri členské štáty, môžete sa najprv obrátiť na vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž. Orgány pre hospodársku súťaž všetkých členských štátov EÚ teraz uplatňujú rovnaké pravidlá hospodárskej súťaže ako Európska komisia a sú veľmi často dobre pripravené, aby sa zaoberali vašim problémom. Ak si myslíte, že daný problém sa týka väčšieho počtu členských štátov, môžete sa rozhodnúť, že sa najprv obrátite na Európsku komisiu.

  Dokonca aj keď si nie ste istý rozsahom problému, neváhajte a obráťte sa buď na Európsku komisiu alebo vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž. Tieto orgány spolupracujú a môžu si podľa potreby medzi sebou rozdeliť prípad, ktorý by mohol vzniknúť z vášho oznámenia.

 • Krok 2A: Ak chcete informovať Európsku komisiu

  • Oznámenie vašich obáv Európskej komisii

   Vaše obavy môžete oznámiť Európskej komisii e-mailom na adresu comp-market-information@ec.europa.eu. Prípadne môžete zaslať list na adresu

   Európska komisia
   Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž
   Antitrust Registry
   B-1049 Brusel
   Belgicko

   Prosím uveďte vaše meno a adresu, uveďte mená firiem a názvy príslušných výrobkov a jasne opíšte praktiku, ktorú ste zistili. Pomôže to Európskej komisii určiť problémy na trhu a môže to byť východiskovým bodom preskúmania.

  • Predloženie formálnej žiadosti Európskej komisii

   Ak ste priamo ovplyvnený praktikou, v prípade ktorej máte podozrenie, že obmedzuje hospodársku súťaž, a dokážete poskytnúť Európskej komisii presné informácie, môžete namiesto toho podať formálnu sťažnosť. V takom prípade budete musieť splniť určité právne požiadavky, ktoré sú podrobne vysvetlené v oznámení Komisie o spracovaní sťažností (ďalšie informácie sú uvedené na internetovej stránke https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Môžete aj zaslať e-mail na adresu comp-market-information@ec.europa.eu , v ktorom môžete požiadať o ďalšie informácie o podaní formálnej sťažnosti.

  • Informovanie spotrebiteľského združenia

   Ako individuálny spotrebiteľ môžete informovať o svojich zisteniach aj spotrebiteľské združenie. Spotrebiteľské združenie môže potom rozhodnúť o zhromaždení informácií získaných od rôznych spotrebiteľov a podať formálnu sťažnosť Európskej komisii.

 • Krok 2B: informovanie vnútroštátneho orgánu pre hospodársku súťaž

  Vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž v členských štátoch EÚ môžu zhromažďovať informácie od príslušných spoločností a prijímať opatrenia na odstránenie problému, ak zistia, že boli porušené právne predpisy EÚ.

  Prosím, aby ste si uvedomili, že postupy, ktorými sa riadia vnútroštátne orgány, závisia od ich vnútroštátnych právnych predpisov a môžu sa líšiť od jedného členského štátu EÚ k druhému. Takže predtým, ako sa obrátite na vnútroštátny orgán pre hospodársku súťaž je potrebné si pozrieť jeho internetovú stránku alebo požiadať tento orgán o radu, ako najlepšie oznámiť svoje obavy.

top

2. Čo môžem urobiť, ak si myslím, že moja spoločnosť je možno zapojená do kartelu alebo nejakým spôsobom obmedzuje hospodársku súťaž?

Ak sa vaša spoločnosť rozhodne využiť politiku zhovievavostiEurópskej komisie (politika voči spoločnostiam v karteloch, ktoré poskytnú spoľahlivé informácie o jeho existencii), môže sa obrátiť na Európsku komisiu buď priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je právny poradca.

Žiadosť o oslobodenie od pokuty alebo o zníženú pokutu podľa tejto politiky je potrebné zaslať na určené faxové číslo:

(32-2) 29-94585

To zabezpečuje, že sa zaznamená presný čas a dátum kontaktu a že sa s informáciami bude nakladať s najvyšším utajením. V prípade potreby sa prvý kontakt môže uskutočniť aj prostredníctvom týchto určených telefónnych čísiel:

(32-2) 29-84190 alebo (32-2) 29-84191.

Podľa uvedenej politiky prvá spoločnosť, ktorá predloží dôkaz o karteli, ktorý nie je známy Európskej komisii alebo ktorého existenciu Európska komisia nedokázala, môže získať úplné oslobodenie od pokút. Spoločnosti, ktoré predložia žiadosti neskôr, môžu využiť znížené pokuty.

Ak ste zamestnanec alebo bývalý zamestnanec spoločnosti, o ktorej si myslíte, že určitým spôsobom obmedzuje hospodársku súťaž, môžete sa obrátiť na Európsku komisiu zavolaním na telefónne čísla uvedené v predošlom texte, s cieľom odovzdať informácie a dôkazy, ktoré o tomto máte. Vaša totožnosť nebude bez vášho súhlasu prezradená.

Na základe informácií a dôkazov, ktoré predložíte, môže Komisia rozhodnúť o začatí preskúmania.

top

3. Ako môžem podať Európskej komisii sťažnosť alebo podnet týkajúci sa fúzie spoločností?

Ak chcete podať sťažnosť alebo podnet týkajúci sa fúzie spoločností, môžete sa obrátiť na Európsku komisiu zaslaním e-mailu na adresu comp-mergers@ec.europa.eu alebo listu na adresu:

Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž
Register fúzií
B-1049 Brusel
Belgicko

top

4. Čo môžem urobiť, ak hospodárska súťaž je narušená v dôsledku opatrenia štátnej pomoci?
 • Podajte formálnu žiadosť

  Ak veríte, že hospodárska súťaž je narušená v dôsledku opatrenia štátnej pomoci, môžete podať sťažnosť Európskej komisii. Špeciálny formulár a ďalšie rady sú uvedené na tejto internetovej adrese.

 • Informujte Európsku komisiu počas formálneho preskúmania

  Môžete sa tiež nechať počuť, keď Komisia začne konanie vo veci formálneho preskúmania. Komisia musí vždy urobiť tento procesný krok, ak má pochybnosti, či môže byť uznaná štátna pomoc. List bude uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, v ktorom budú vysvetlené problémy, ktoré má Komisia pri schvaľovaní pomoci a v ktorom vyzve zainteresované strany, aby predložili pripomienky.

  Uverejnené listy možno nájsť na internetovej stránke Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, na osobitnej stránke, ktorá obsahuje informácie súvisiace so štátnou pomocou publikované v Úradnom vestníku.

top

5. Kde môžem získať ďalšie informácie o politike hospodárskej súťaže?

top

6. Na koho sa môžem obrátiť, ak mám ďalšie otázky o hospodárskej súťaži?

Ak máte osobitnú otázku o politike v oblasti hospodárskej súťaže, napíšte nám na jednu z týchto mailových adries: