Navigation path

Strona główna
Czym jest polityka konkurencji?
Dlaczego polityka konkurencji jest ważna dla konsumentów?
Pomoc państwa w czasach pandemii
Instytucje UE a polityka konkurencji
Kontakt

Informacje dla konsumentów

Kontakt i dodatkowe informacje

1. Co mogę zrobić, jeżeli podejrzewam, że określone praktyki gospodarcze ograniczają konkurencję?
2. Co mogę zrobić, jeżeli uważam, iż moje przedsiębiorstwo może uczestniczyć w kartelu lub w jakiś sposób ograniczać konkurencję?
3. Jak mogę złożyć skargę lub przedstawić uwagi dotyczące fuzji do Komisji Europejskiej?
4. Co mogę zrobić, jeżeli konkurencja jest zakłócona w wyniku przyznania środka pomocy państwa?
5. Gdzie mogę uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat polityki konkurencji?
6. Do kogo mogę się zwrócić z pytaniami na temat konkurencji?
7. Komu mogę przekazać moje uwagi lub sugestie na temat tej strony?
Kontakt


A w praktyce ...

1. Co mogę zrobić, jeżeli podejrzewam, że określone praktyki gospodarcze ograniczają konkurencję?

W swoim codziennym życiu można natknąć się na sytuacje, w których widać oznaki praktyk gospodarczych, które mogą ograniczać konkurencję, takich jak te opisane na tej stronie. Na przykład zdarzało się, że przedsiębiorstwa odmawiały przyjęcia zamówień od konsumentów z innych państw członkowskich. Odmowa taka może świadczyć o nielegalnych praktykach ograniczających konkurencję, a Ty możesz chcieć powiadomić o tym organ ds. konkurencji.

 • Krok 1: Zdecyduj, który organ ds. konkurencji powiadomić

  Jeżeli sytuacja, z którą się zetknąłeś, jest ściśle określona i ogranicza się do kraju lub obszaru, który zamieszkujesz, bądź też dotyczy nie więcej niż trzech państw członkowskich, możesz chcieć w pierwszej kolejności skontaktować się z krajowym organem ds. konkurencji. Organy ds. konkurencji wszystkich państw członkowskich UE stosują obecnie te same przepisy o konkurencji, co Komisja Europejska, i bardzo często są one doskonale przygotowane do zajęcia się danym problemem. Jeżeli uważasz, że sprawa dotyczy większej liczby państw członkowskich, możesz w pierwszej kolejności zdecydować się na kontakt z Komisją Europejską.

  Nawet jeżeli nie jesteś pewien rozmiaru problemu, nie wahaj się nawiązać kontaktu bądź z Komisją Europejską, bądź też z krajowym organem ds. konkurencji. Władze te współpracują ze sobą i mogą przydzielić sobie odpowiednio sprawę, która może wyniknąć z Twojego zgłoszenia.

 • Krok 2A: Jeżeli chcesz powiadomić Komisję Europejską

  • Zgłaszanie problemów Komisji Europejskiej

   Możesz zgłaszać problemy Komisji Europejskiej pocztą elektroniczną na adres comp-market-information@ec.europa.eu lub pisząc na adres:

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Bruksela
   Belgia

   Proszę podać swoje nazwisko i adres, określić firmy i produkty, których sprawa dotyczy, oraz opisać w sposób klarowny praktyki, które zaobserwowałeś. Pomoże to Komisji Europejskiej wykryć problemy na rynku i może stanowić punkt wyjściowy do wszczęcia dochodzenia.

  • Złożenie formalnej skargi do Komisji Europejskiej

   Jeżeli praktyki, które – jak podejrzewasz – ograniczają konkurencję, dotyczą ciebie bezpośrednio i jesteś w stanie dostarczyć Komisji Europejskiej szczegółowych informacji, możesz złożyć również formalną skargę. W takim przypadku będziesz musiał spełnić pewne wymogi prawne, które są szczegółowo objaśnione w obwieszczeniu Komisji dotyczącym rozpatrywania skarg (w celu uzyskania dalszych informacji sprawdź stronę https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Możesz również wysłać e-mail na adres comp-market-information@ec.europa.eu w celu uzyskania dalszych informacji na temat składania formalnej skargi.

  • Powiadamianie stowarzyszenia konsumentów

   Jako indywidualny konsument możesz również powiadomić o swoich obserwacjach stowarzyszenie konsumentów. Następnie stowarzyszenie konsumentów może zdecydować o zebraniu informacji uzyskanych od różnych konsumentów i złożeniu formalnej skargi do Komisji Europejskiej.

 • Krok 2B: Jeżeli chcesz powiadomić krajowy organ ds. konkurencji

  Krajowe organy ds. konkurencji w państwach członkowskich UE mogą zebrać informacje od zainteresowanych przedsiębiorstw i podjąć działania celem zaradzenia problemowi, jeżeli uznają, iż zostało złamane prawo UE o konkurencji.

  Proszę zwrócić uwagę, iż procedury stosowane przez organy krajowe wchodzą w zakres prawa krajowego i mogą się różnić w zależności od danego państwa członkowskiego UE. Tak więc przed nawiązaniem kontaktu z krajowym organem ds. konkurencji możesz chcieć zajrzeć na jego stronę internetową i poszukać wskazówek, jak najlepiej zgłaszać problemy.

top

2. Co mogę zrobić, jeżeli uważam, iż moje przedsiębiorstwo może uczestniczyć w kartelu lub w jakiś sposób ograniczać konkurencję?

Jeżeli twoje przedsiębiorstwo zdecyduje się skorzystać z polityki łagodzenia kar Komisji Europejskiej (wychodzącej naprzeciw przedsiębiorstwom uczestniczącym w kartelu, które przekazują wewnętrzne informacje na temat jego istnienia), może zgłosić się do Komisji Europejskiej bezpośrednio lub też przez pośrednika, takiego jak radca prawny.

Wniosek o przyznanie immunitetu lub złagodzenie kar składany na mocy tejże polityki powinien być przesłany pod przeznaczony do tego celu numer faksu:

(32-2) 29-94585

Zapewnia to rejestrację dokładnego czasu i daty oraz to, iż informacje takie zostaną potraktowane jako ściśle poufne. W razie konieczności wstępny kontakt można również nawiązać za pośrednictwem następujących przeznaczonych do tego celu numerów telefonów:

(32-2) 29-84190 lub (32-2) 29-84191.

Na mocy niniejszej polityki pierwsze przedsiębiorstwo, które przedstawi dowody na nieznane Komisji Europejskiej lub też nie dowiedzione przez nią istnienie kartelu, może otrzymać całkowite zwolnienie z kar. Przedsiębiorstwa przedkładające późniejsze wnioski mogą skorzystać ze zmniejszonych kar.

Jeżeli jesteś pracownikiem lub byłym pracownikiem przedsiębiorstwa, które twoim zdaniem w jakiś sposób ogranicza konkurencję, możesz zgłosić się do Komisji Europejskiej, korzystając z powyższych numerów telefonów. Twoja tożsamość nie zostanie ujawniona bez Twojej zgody.

W oparciu o uzyskane od Ciebie informacje i dowody Komisja może zdecydować o wszczęciu dochodzenia.

top

3. Jak mogę złożyć skargę lub przedstawić uwagi dotyczące fuzji do Komisji Europejskiej?

W przypadku, gdy chcesz złożyć skargę lub przedstawić uwagi związane z fuzją, możesz skontaktować się z Komisją Europejską poprzez pocztę elektroniczną pod adresem comp-mergers@ec.europa.eu lub pisząc na adres:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Bruksela
Belgia

top

4. Co mogę zrobić, jeżeli konkurencja jest zakłócona w wyniku przyznania środka pomocy państwa?
 • Oficjalna skarga

  Możesz złożyć skargę do Komisji Europejskiej, jeżeli uważasz, że dany środek pomocy państwa zakłóca konkurencję. Specjalny formularz oraz dalsze wskazówki znajdują się na tej stronie

 • Powiadom Komisję Europejską w trakcie oficjalnego postępowania wyjaśniającego

  Możesz również wypowiedzieć się, kiedy Komisja rozpocznie oficjalne postępowanie wyjaśniające. Komisja musi zawsze podjąć ten krok proceduralny, kiedy ma wątpliwości, czy pomoc państwa jest do przyjęcia. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie opublikowany list przedstawiający wątpliwości, jakie ma Komisja przy zatwierdzaniu pomocy, i zapraszający zainteresowane strony do zgłaszania uwag.

  Opublikowane listy można również znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, w specjalnej sekcji zawierającej informacje na temat pomocy państwa opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

top

5. Gdzie mogę uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat polityki konkurencji?

top

6. Do kogo mogę się zwrócić z konkretnymi pytaniami na temat konkurencji?

Konkretne pytania można przysyłać na specjalne adresy e-mail, według tematu:

top

7. Komu mogę przekazać moje uwagi lub sugestie na temat tej strony?

Uwagi lub sugestie, zwłaszcza takie, które pomogą nam podnieść jakość informacji zawartych na tych stronach, są dla nas szczególnie cenne. Z góry dziękujemy za kontakt z administratorami strony: comp-web@ec.europa.eu

top

Kontakt