Navigation path

Etusivu
Kilpailupolitiikka
Kilpailupolitiikan hyödyt kuluttajille
Valtiontuki koronaviruspandemian aikana
EU:n toimielimet ja kilpailupolitiikka
Yhteydenotot

Kuluttajien palveluksessa

Apu ja lisätiedot

1. Mitä voin tehdä, jos epäilen jonkin liiketavan rajoittavan kilpailua?
2. Mitä voin tehdä, jos epäilen, että työnantajayritykseni on mukana kartellissa tai rajoittaa kilpailua tavalla tai toisella?
3. Miten voin kannella Euroopan komissiolle yrityskeskittymistä tai tehdä niitä koskevia ehdotuksia?
4. Mitä voin tehdä, jos huomaan valtiontukitoimenpiteen vääristävän kilpailua?
5. Mistä saan lisätietoa kilpailupolitiikasta?
6. Kenelle voin esittää kysymyksiä kilpailua koskevista asioista?
7. Kenelle voin antaa palautetta tästä verkkosivustosta?
Lisää yhteystietoja


Käytännön ohjeita

1. Mitä voin tehdä, jos epäilen jonkin liiketavan rajoittavan kilpailua?

Jokapäiväisessä elämässä saattaa tulla eteen tilanteita, joissa herää epäilys, että jokin yritys noudattaa tällä verkkosivustolla kuvatun kaltaisia kilpailua rajoittavia liiketapoja. Yritykset saattavat esimerkiksi kieltäytyä ottamasta vastaan tilauksia muissa jäsenvaltioissa asuvilta asiakkailta. Kieltäytyminen voi olla merkki sääntöjenvastaisista, kilpailua rajoittavista liiketavoista, joista saattaa olla aiheellista ilmoittaa kilpailuviranomaiselle.

 • Vaihe 1: Mille kilpailuviranomaiselle asia kuuluu?

  Jos kyseessä on yksittäinen tapaus, joka koskee vain tiettyä maata tai aluetta tai jossa on osallisena enintään kolme jäsenvaltiota, voi olla parasta ottaa ensin yhteyttä kansalliseen kilpailuviranomaiseen. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset soveltavat nykyään samoja kilpailusääntöjä kuin Euroopan komissio, ja usein ne soveltuvat parhaiten käsittelemään ongelmaa. Jos tapaukseen liittyy useampia jäsenvaltioita, voi olla tarpeen ottaa yhteyttä suoraan Euroopan komissioon.

  Vaikka ongelman laajuus ei olisi täysin selvillä, on silti hyvä ottaa yhteyttä joko Euroopan komissioon tai kansalliseen kilpailuviranomaiseen. Viranomaiset tekevät keskenään yhteistyötä ja voivat osoittaa ilmoituksen perusteella mahdollisesti aloitettavan asian käsittelyn sille viranomaiselle, jolle se parhaiten soveltuu.

 • Vaihe 2A: Jos asiasta on ilmoitettava Euroopan komissiolle

  • Ilmoitus Euroopan komissiolle

   Epäillyistä kilpailunrajoitustapauksista voi ilmoittaa Euroopan komission kilpailun pääosastolle sähköpostitse osoitteeseen comp-market-information@ec.europa.eu tai kirjeitse osoitteeseen

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Brussels
   Belgia

   Ilmoituksessa on mainittava ilmoittajan nimi ja osoite ja annettava selvitys asianomaisista yrityksistä ja tuotteista sekä kuvaus niistä käytännöistä, joihin epäilykset kohdistuvat. Näin Euroopan komissio saa tiedon markkinoihin liittyvistä ongelmista ja voi tarvittaessa aloittaa asian tutkimisen.

  • Virallinen kantelu Euroopan komissiolle

   Jos ilmoittaja on joutunut kärsimään suoraan niistä liiketavoista, joiden epäilee rajoittavan kilpailua, ja voi toimittaa Euroopan komissiolle yksityiskohtaisia tietoja asiasta, voi olla aiheellista tehdä asiasta virallinen kantelu. Tässä tapauksessa ilmoittajan tulee täyttää eräitä oikeudellisia edellytyksiä, jotka selvitetään yksityiskohtaisesti kantelujen käsittelyä koskevassa komission tiedonannossa (lisätietoja verkko-osoitteessa http://europa.eu.int/dgcomp/).

   Lisätietoja ja neuvoja virallisen kantelun tekemistä varten voi myös pyytää sähköpostitse osoitteesta comp-market-information@ec.europa.eu.

  • Ilmoitus kuluttajayhdistykselle

   Yksityinen kuluttaja voi ilmoittaa havainnoistaan myös kuluttajayhdistykselle.

   Kuluttajayhdistys voi koota yhteen eri kuluttajilta saamansa tiedot ja tehdä niiden pohjalta virallisen kantelun Euroopan komissiolle.

 • Vaihe 2B: Jos asiasta on ilmoitettava kansalliselle kilpailuviranomaiselle

  EU:n jäsenvaltioiden kansalliset kilpailuviranomaiset voivat kerätä tietoja asianomaisilta yrityksiltä. Jos ne toteavat, että EU:n kilpailulainsäädäntöä on rikottu, ne voivat toteuttaa toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi.

  On syytä muistaa, että kansallisten viranomaisten on toimittava kansallisen lainsäädännön mukaan, ja menettelyt voivat vaihdella jäsenvaltiosta toiseen. Ennen yhteydenottoa kansalliseen kilpailuviranomaiseen voi siis olla hyvä tarkistaa sen verkkosivustolta tai pyytää suoraan ohjeita siitä, miten asiasta on parasta ilmoittaa.

top

2. Mitä voin tehdä, jos epäilen, että työnantajayritykseni on mukana kartellissa tai rajoittaa kilpailua tavalla tai toisella?

Jos yritys päättää käyttää hyväkseen Euroopan komission politiikkaa, jonka mukaan kartelliin osallistuva yritys voi välttää sakot tai sille määrättäviä sakkoja voidaan lieventää (seuraamusten lieventäminen), jos se luovuttaa sisäpiirin tietoja kartellin olemassaolosta, se voi ottaa yhteyttä Euroopan komissioon joko suoraan tai esimerkiksi oikeudellisen neuvonantajan välityksellä.

Sakoista vapauttamista tai niiden alentamista koskeva pyyntö on toimitettava faksilla numeroon:

(32-2) 29-94585

Näin voidaan varmistaa, että yhteydenoton ajankohta kirjautuu tarkasti ja että tietoja kohdellaan äärimmäisen luottamuksellisina. Tarvittaessa ensimmäinen yhteydenotto voi tapahtua myös puhelimitse seuraaviin numeroihin:

(32-2) 29-84190 tai (32-2) 29-84191.

Komission politiikan mukaan ensimmäinen yritys, joka toimittaa tietoja sellaisesta kartellista, josta ei aiemmin ole tiedetty tai jonka olemassaoloa ei ole voitu näyttää toteen, voidaan vapauttaa sakoista kokonaan. Myöhemmin tietoja toimittaville yrityksille voidaan myöntää alennus sakoista.

Jos työskentelet parhaillaan tai olet aiemmin työskennellyt yrityksessä, jonka epäilet rajoittavan kilpailua tavalla tai toisella, voit ilmoittaa tietosi ja esittää mahdolliset todisteet Euroopan komissiolle soittamalla edellä mainittuihin numeroihin. Ilmoittajan henkilöllisyys voidaan paljastaa vain tämän suostumuksella.

Komissio voi saamiensa tietojen ja todisteiden perusteella päättää alkaa tutkia asiaa.

top

3. Miten voin kannella Euroopan komissiolle yrityskeskittymistä tai tehdä niitä koskevia ehdotuksia?

Yrityskeskittymistä voi kannella tai niihin liittyviä ehdotuksia voi esittää ottamalla yhteyttä Euroopan komission kilpailun pääosastoon sähköpostitse osoitteeseen comp-mergers@ec.europa.eu tai kirjeitse osoitteeseen:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels
Belgium

top

4. Mitä voin tehdä, jos huomaan valtiontukitoimenpiteen vääristävän kilpailua?
 • Virallinen kantelu

  Jos arvelet valtiontukitoimenpiteen vääristävän kilpailua, voit tehdä kantelun Euroopan komissiolle. Tätä varten on erityinen lomake ja lisäohjeita.

 • Lisätietojen toimittaminen komissiolle tutkintamenettelyn ollessa vireillä

  Komissiolle voi toimittaa lisätietoja myös sen jälkeen, kun se on aloittanut muodollisen tutkintamenettelyn. Komission on aloitettava menettely aina kun se epäilee, voidaanko valtiontuki hyväksyä. Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan kirje, jossa selitetään, miksi komission on vaikea hyväksyä tukea, ja pyydetään asianomaisia esittämään tukea koskevia huomautuksia.

  Julkaistut kirjeet on koottu myös kilpailuasioiden verkkosivustolle, jossa on virallisessa lehdessä julkaistuja valtiontukea koskevia tietoja

top

5. Mistä saan lisätietoa kilpailupolitiikasta?

top

6. Kenelle voin esittää kilpailupolitiikkaa koskevia kysymyksiä?

Kilpailupolitiikan eri osa-alueisiin liittyviä kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse seuraavien linkkien kautta:

top

7. Kenelle voin antaa palautetta tästä verkkosivustosta?

Otamme mielellämme vastaan palautetta, erityisesti ehdotuksia sivustolla esitettävistä tiedoista. Ota yhteyttä web-vastaaviin: comp-web@ec.europa.eu

top

Lisää yhteystietoja