Navigation path

Úvodní stránka
Co je politika hospodářské soutěže?
Proč je politika hospodářské soutěže důležitá pro spotřebitele?
Veřejná podpora v době pandemie
Politika hospodářské soutěže a orgány EU
Kontakty

V zájmu spotřebitele

Kontakty a další informace

1. Co mohu udělat, když mám podezření, že určitý obchodní postup omezuje hospodářskou soutěž?
2. Co mohu udělat, mám-li podezření, že moje společnost je členem kartelu nebo nějakým způsobem omezuje hospodářskou soutěž?
3. Jak mohu Evropské komisi zaslat stížnost nebo připomínku týkající se fúzí?
4. Co mohu udělat, mám-li podezření, že hospodářskou soutěž omezuje státní podpora?
5. Kde mohu získat další informace o politice hospodářské soutěže?
6. Na koho se mohu obrátit s otázkami ohledně hospodářské soutěže?
7. Komu mohu zaslat připomínky k těmto internetovým stránkám?
Další kontakty


Co to znamená v praxi ...

1. Co mohu udělat, když mám podezření, že určitý obchodní postup omezuje hospodářskou soutěž?

V každodenním životě se můžete dostat do situací, kdy máte podezření, že některé obchodní postupy omezují hospodářskou soutěž, například se podobají postupům popsaným na těchto stránkách. Někdy se například stává, že společnosti odmítnou přijmout objednávky od spotřebitelů z jiných členských států. Takové odmítnutí může být známkou nezákonných postupů omezujících hospodářskou soutěž a o tomto jednání můžete informovat úřad pro hospodářskou soutěž.

 • Krok 1: rozhodněte se, na který úřad pro hospodářskou soutěž se chcete obrátit.

  Pokud se daná situace týká pouze země nebo oblasti, ve které žijete, případně maximálně tří členských států, můžete se nejdříve obrátit na úřad pro hospodářskou soutěž v některém z těchto členských států. Úřady pro hospodářskou soutěž ve všech členských státech EU nyní používají stejná pravidla pro hospodářskou soutěž jako Evropská komise a často je pro ně snazší se s daným problémem vypořádat. Pokud se domníváte, že se problém týká většího počtu členských států, můžete se obrátit na Evropskou komisi.

  I když nevíte jistě, jaký je rozsah daného problému, měli byste se bez váhání obrátit buď na Evropskou komisi nebo na úřad pro hospodářskou soutěž v některém členském státě. Úřady mezi sebou spolupracují a mohou si případ, který jim nahlásíte, mezi sebou podle potřeby rozdělit.

 • Druhý krok, varianta A: informujte Evropskou komisi

  • Hlášení podezření Evropské komisi

   Své podezření můžete Evropské komisi sdělit e-mailem na adresu comp-market-information@ec.europa.eu. Případně můžete zaslat dopis na adresu:

   European Commission
   Directorate-General for Competition
   Antitrust Registry
   B-1049 Brussels
   Belgium

   Uveďte své jméno a adresu, název dotyčných firem a produktů a srozumitelně popište jejich postup, který podle vás omezuje hospodářskou soutěž. Evropské komisi to pomůže při zjišťování problémů na trhu a může to vést k vyšetřování.

  • Podání oficiální stížnosti Evropské komisi

   V případě, že postup, který podle vás omezuje hospodářskou soutěž, se vás přímo dotýká a můžete o něm Evropské komisi podat konkrétní informace, můžete jí zaslat oficiální stížnost. V takovém případě budete muset splnit určité zákonné požadavky, které jsou podrobně vysvětleny v oznámení Komise o vyřizování stížností (další informace naleznete na adrese https://ec.europa.eu/competition/contacts/index_en.html).

   Případně můžete zaslat e-mail na adresu comp-market-information@ec.europa.eu a požádat o další informace ohledně podání oficiální stížnosti.

  • Informování sdružení spotřebitelů

   Jako individuální spotřebitel můžete o svém podezření rovněž informovat sdružení spotřebitelů. Toto sdružení pak může shromáždit informace od různých spotřebitelů a podat oficiální stížnost Evropské komisi.

 • Druhý krok, varianta B: informujte vnitrostátní úřad pro hospodářskou soutěž

  Úřady pro hospodářskou soutěž v členských státech EU si mohou vyžádat informace od dotyčných společností a pokud zjistí, že soutěžní právo EU bylo porušeno, mohou podniknout kroky k nápravě.

  Postupy úřadů však v jednotlivých státech závisí na zákonech dané země a mohou se v různých členských státech EU lišit. Z tohoto důvodu si předtím, než se na příslušný úřad pro hospodářskou soutěž obrátíte, přečtěte informace uvedené na jeho internetových stránkách nebo se na úřad obraťte s dotazem na to, jak máte své podezření nahlásit.

top

2. Co mohu udělat, mám-li podezření, že moje společnost je členem kartelu nebo určitým způsobem omezuje hospodářskou soutěž?

Pokud se vaše společnost rozhodne využít takzvané politiky shovívavosti Evropské komise (politika zaměřená na společnosti účastnící se kartelu, které se rozhodnou poskytnou důvěrné informace o jeho existenci), může se obrátit na Evropskou komisi buď přímo nebo pomocí prostředníka, např. právního poradce.

Žádost o imunitu či snížené pokuty v souladu s výše zmíněnou politikou shovívavosti je možno zaslat na toto vyhrazené faxové číslo:

(32-2) 29-94585

(32-2) 29-84190 nebo (32-2) 29-84191.

V souladu s politikou shovívavosti Evropské komise získá první společnost, která předloží důkazy o kartelu, o jehož existenci Komise neví nebo ji dosud neprokázala, úplnou imunitu a nemusí platit pokuty. Společnostem, které předloží žádost později, mohou být pokuty sníženy.

Jste-li současným či bývalým zaměstnancem společnosti, o níž se domníváte, že nějakým způsobem omezuje hospodářskou soutěž, můžete se na Evropskou komisi obrátit prostřednictvím výše uvedených telefonních čísel a předat jí jakékoli související informace nebo důkazy. Vaše totožnost nebude bez vašeho souhlasu odhalena.

Na základě vámi poskytnutých informací a důkazů může Komise rozhodnout o zahájení vyšetřování.

top

3. Jak mohu Evropské komisi zaslat stížnost nebo připomínku týkající se fúzí?

Pokud si přejete podat stížnost nebo připomínku týkající se fúzí, můžete Evropskou komisi kontaktovat e-mailem na adrese comp-mergers@ec.europa.eu poštou na adrese:

European Commission
Directorate-General for Competition
Merger Registry
B-1049 Brussels
Belgium

top

4. Co mohu udělat, mám-li podezření, že hospodářskou soutěž omezuje státní podpora?
 • Podejte oficiální stížnost

  Pokud máte podezření, že hospodářskou soutěž omezuje státní podpora, můžete podat stížnost Evropské komisi. Na této stránce je k dispozici zvláštní formulář a další pokyny.

 • Informujte Evropskou komisi v průběhu formálního vyšetřování

  Můžete se také ozvat ve chvíli, kdy Komise zahájí formální vyšetřování. Komise musí takto postupovat vždy, když má pochybnosti o některé státní podpoře. V Úředním věstníku Evropské unie zveřejní dopis, v němž vysvětlí, proč je pro ni problematické danou podporu schválit, a vyzve zainteresované strany, aby se k otázce vyjádřily.

  Zveřejněné dopisy jsou k dispozici také na internetových stránkách o hospodářské soutěži, na zvláštní stránce s informacemi ohledně státní podpory zveřejněnými v Úředním věstníku.

top

5. Kde mohu získat další informace o politice hospodářské soutěže?

top

6. Na koho se mohu obrátit s konkrétní otázkou ohledně hospodářské soutěže?

Pokud máte konkrétní otázku týkající se hospodářské soutěže, můžete zaslat e-mail příslušnému odboru:

top

7. Komu mohu zaslat připomínky k těmto internetovým stránkám?

Velmi vítáme vaše případné připomínky, zejména nápady na zlepšení informací poskytovaných na těchto stránkách. Obracejte se na správce stránek na adrese comp-web@ec.europa.eu

top

Další kontakty