Navigation path

Начало
Какво представлява политиката на конкуренция?
Защо политиката на конкуренция е важна за потребителите?
Как Комисията прилага политиката на конкуренция?
Институциите на ЕС и политиката на конкуренция
За контакти

В полза на потребителите

Антиконкурентни споразумения

Предприятията могат да нарушат конкуренцията, като си сътрудничат с конкурентите, договарят се за цените или си поделят пазара, така че всяко едно предприятие да има монопол върху част от него. Антиконкурентните споразумения могат да са открити или тайни (например картели). Те могат да са под формата на официален документ (например „споразумение между компании“ или решения или правила на професионални асоциации) или на неофициална договорка.

Защо картелите са толкова вредни и как можем да ги разкрием?

Предприятията, участващи в картели за контролиране на цените или подялба на пазарите, са защитени от конкурентния натиск да пускат нови продукти на пазара, да подобряват качеството и да поддържат ниски цени. Като резултат потребителите плащат повече за по-ниско качество.

Съгласно правото на ЕС в областта на конкуренцията картелите са незаконни и Комисията налага големи глоби на участващите в тях компании. Тъй като картелите са незаконни, те обикновено са много добре прикрити и не е лесно да бъдат намерени доказателства за съществуването им.

Чрез своята „политиката на снизходителност“ Комисията насърчава участващите в картел предприятия сами да предоставят доказателства за неговото съществуване. Първото предприятие от даден картел, което направи това, се освобождава от плащането на глоба. Тази политика е много успешна.


Предприятията сключват споразумения всеки ден. Всички те незаконни ли са?

Споразуменията почти винаги са незаконни, ако участниците се договарят да:

  • фиксират цените
  • ограничат производството
  • поделят пазари или потребители
  • фиксират цените на дребно (между производител и неговите дистрибутори).

Същевременно споразумение може да бъде допуснато, ако:

  • положителните последствия от него са повече от отрицателните;
  • то не е сключено между конкуренти;
  • в него участват компании с малък общ пазарен дял;
  • то е необходимо за подобряването на продукти или услуги, разработването на нови продукти или намирането на нови, по-добри начини продуктите да достигат до потребителите.

Примери

Споразуменията за научноизследователска и развойна дейност и споразуменията за трансфер на технологии често са съвместими с правото в областта на конкуренцията, защото за разработката на някои нови продукти са необходими скъпи изследвания, които не са по силите на едно единствено предприятие. Споразумения за съвместно производство, покупки или продажби, както и за стандартизация също могат да са законни.

Споразуменията за дистрибуция могат да са незаконни, ако например производителите принуждават търговците на дребно да се придържат към конкретно оформление на магазина или да обучават персонала по определен начин. Тези споразумения могат да бъдат разрешени, ако с тях се цели осигуряване на подходяща среда за съхранение или продажба на продукта, осигуряване на индивидуално обслужване на клиентите или избягване на случаите, в които даден дистрибутор се възползва безплатно от усилията за промоция от страна на друг дистрибутор. Всеки случай се оценява поотделно, като се вземат предвид пазарните позиции на участващите компании.


  
назад следваща