First published on
26 Kwiecień 2017

W dokumencie Komisji dotyczącym społecznego wymiaru Europy postawiono pytania co do sposobów utrzymania naszych standardów życia, utworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy, wyposażenia ludzi w odpowiednie umiejętności i zapewnienia większej jedności w ramach naszych społeczeństw, z myślą o przyszłym społeczeństwie i świecie pracy. W dokumencie przedstawiono trzy możliwe scenariusze na przyszłość:

  • Ograniczenie wymiaru społecznego do swobodnego przepływu osób

W ramach tego scenariusza Unia utrzyma zasady ułatwiające transgraniczny przepływ osób, takie jak przepisy dotyczące zabezpieczenia społecznego obywateli korzystających z prawa do przemieszczania się, przepisy dotyczące delegowania pracowników, regulacje dotyczące transgranicznej opieki zdrowotnej czy też zasady uznawania dyplomów. Nie będzie już jednak minimalnych norm UE dotyczących np. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, czasu pracy i odpoczynku czy urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. Europa nie będzie już promować możliwości wymiany najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w dziedzinach takich jak edukacja, ochrona zdrowia, kultura i sport, a programy restrukturyzacji społecznej i regionalnej w państwach członkowskich, które są współfinansowane z funduszy unijnych, zostaną wstrzymane lub będą finansowane na poziomie krajowym.

  • Ci, którzy chcą robić więcej w dziedzinie społecznej, robią więcej

Kraje, które przyjęły euro jako jedną walutę, mogłyby prowadzić więcej wspólnych działań w dziedzinie społecznej, aby zachować siłę i stabilność obszaru euro oraz aby uniknąć zbyt gwałtownych zmian w poziomie życia swoich obywateli. Inne zainteresowane kraje mogłyby przyłączyć się do tych działań.

  • UE-27 wspólnie pogłębia społeczny wymiar Europy

Podczas gdy główny ciężar odpowiedzialności za działania w dziedzinie społecznej powinien pozostawać i będzie pozostawał po stronie władz krajowych i lokalnych, UE będzie szukać dalszych sposobów wspierania działań państw członkowskich, wykorzystując w pełni wszystkie dostępne instrumenty. Prawodawstwo nie będzie określać jedynie minimalnych standardów, ale w wybranych obszarach będzie mogło w pełni harmonizować prawa obywateli w całej UE, aby położyć szczególny nacisk na osiąganie zbliżonych skutków społecznych.

Files

PobierzPDF - 3.5 MB
PobierzPDF - 1.4 MB

Podobne informacje