First published on
31 Maj 2017

Tanken med de alternativ som föreslås i diskussionsunderlaget är att bidra till bred enighet om hur de kommande utmaningarna ska hanteras och ge nya impulser till denna viktiga debatt.

Utvecklingen framåt skulle omfatta åtgärder på tre centrala områden:

 

  • En faktisk ekonomisk union färdigställs

Ett integrerat och välfungerande finansiellt system är avgörande för en effektiv och stabil ekonomisk och monetär union. Med stöd i det som redan uppnåtts på senare år måste vi skapa samförstånd kring hur vi ska gå vidare. Detta inbegriper en utveckling med hjälp av element som redan lagts fram och enighet om vilka ytterligare steg som måste ha tagits senast 2025. Detta inbegriper en färdigställd bankunion och framsteg när det gäller att fördela och minimera riskerna i banksektorn, med åtgärder som gör de europeiska bankerna mer motståndskraftiga. För att skapa mer diversifierade och innovativa finansieringsmöjligheter i den reala ekonomin, också via kapitalmarknaderna, är resultat med avseende på kapitalmarknadsunionen också av största vikt.

 

  • Denna övergår i en mer integrerad ekonomisk och finanspolitisk union

Redan i de fem ordförandenas rapport framhålls konvergens i riktning mot mer motståndskraftiga ekonomiska och sociala strukturer i medlemsstaterna som en avgörande faktor för att Ekonomiska och monetära unionen ska bli långsiktigt framgångsrikt. Medlemsstaterna skulle kunna stärka redan befintliga element, såsom den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken eller kopplingen mellan ekonomiskt stöd ur EU:s budget till strukturreformer. Men medlemsstaterna kan också besluta att öka kapaciteten för makroekonomisk stabilisering i euroområdet. I vitboken beskrivs flera olika alternativ för detta, som kommissionen kommer att behandla.

 

  • Det demokratiska ansvarsutkrävandet befästs och euroområdets institutioner stärks

Om Ekonomiska och monetära unionen ska kunna bli starkare måste medlemsstaterna godta att fler befogenheter och beslut om euron delas inom ramen för ett gemensamt regelverk. Detta skulle kunna göras genom EU:s fördrag och dess institutioner, en mellanstatlig strategi eller, precis som i dag, en blandning av bådadera. En fördjupad politisk integration skulle kunna medföra en omprövning av balansen mellan kommissionen och eurogruppen, och skulle kunna motivera utnämningen av en ständig ordförande i eurogruppen och en enhetlig representation utåt för euroområdet. Idén om ett finansdepartement för euroområdet – eventuellt med en gemensam budget för området – samt en europeisk valutafond diskuteras också i den offentliga debatten, och skulle i ett senare skede av fördjupningen av Ekonomiska och monetära unionen kunna övervägas som en struktur inom ramen för EU.

Files

Ladda nedPDF - 1.6 MB