First published on
31 Máj 2017

Možnosti navrhované v diskusnom dokumente majú pomôcť dospieť k širokému konsenzu, pokiaľ ide o to, ako sa vyrovnať s výzvami, ktoré nás čakajú. Zároveň majú poskytnúť nové podnety pre túto dôležitú diskusiu.

Ďalší postup by zahŕňal kroky v troch kľúčových oblastiach:

 

  • Dobudovanie skutočnej finančnej únie

Pre účinnú a stabilnú hospodársku a menovú úniu má zásadný význam integrovaný a dobre fungujúci finančný systém. V nadväznosti na pokrok dosiahnutý v posledných rokoch sa teraz treba dohodnúť na ďalšom postupe. Ten by mal zahŕňať pokrok v prvkoch, ktoré už boli predložené, ale aj dohodu o ďalších krokoch, ktoré by sa mali prijať do roku 2025. Bude sem patriť dobudovanie bankovej únie a dosiahnutie pokroku pri znižovaní a rozložení rizík v bankovom sektore a opatrenia, vďaka ktorým budú európske banky ešte odolnejšie. Nato, aby reálna ekonomika získala rôznorodejšie a inovatívnejšie možnosti financovania, okrem iného aj prostredníctvom kapitálových trhov, je tiež nevyhnutné realizovať úniu kapitálových trhov.

 

  • Dosiahnutie integrovanejšej hospodárskej a fiškálnej únie

Už v správe piatich predsedov bola za základný prvok úspešného fungovania hospodárskej a menovej únie v dlhodobom horizonte označená konvergencia smerom k odolnejším hospodárskym a sociálnym štruktúram v členských štátoch. Členské štáty by mohli posilniť už existujúce prvky, ako napríklad európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík alebo prepojenie finančnej podpory z rozpočtu EÚ so štrukturálnymi reformami. Mohli by sa však takisto rozhodnúť zlepšiť možnosti makroekonomickej stabilizácie eurozóny. V diskusnom dokumente sa v tejto súvislosti navrhuje viacero rôznych možností, ktorými sa Komisia bude zaoberať.

 

  • Zakotvenie demokratickej zodpovednosti a posilnenie inštitúcií eurozóny

Hospodárska a menová únia môže byť silnejšia len vtedy, ak členské štáty akceptujú zdieľanie väčšej zodpovednosti a rozhodnutí o záležitostiach eurozóny v medziach spoločného právneho rámca. Dosiahnuť by sa to dalo prostredníctvom zmlúv o EÚ a jej inštitúcií, uplatnením medzivládneho prístupu alebo kombináciou oboch možností, ako je to v súčasnosti. Ďalšia politická integrácia by mohla zahŕňať prehodnotenie rovnováhy medzi Komisiou a Euroskupinou a mohla by byť dôvodom na vymenovanie stáleho predsedu Euroskupiny, ako aj zjednotenie vystupovania eurozóny smerom navonok. V rámci verejnej diskusie sa rozoberá aj myšlienka ministerstva financií pre eurozónu – prípadne aj s rozpočtom pre eurozónu – a Európskeho menového fondu, o ktorých by sa dalo uvažovať v neskoršej fáze prehlbovania hospodárskej a menovej únie v rámci EÚ.

Files

PrevziaťPDF - 1.7 MB