First published on
31 Mei 2017

De opties die in de discussienota worden voorgesteld, zijn bedoeld om een brede consensus te helpen bereiken over de manier waarop de toekomstige uitdagingen moeten worden aangepakt, en om dit belangrijke debat nieuw leven in te blazen.

Om vooruit te gaan zouden maatregelen moeten worden genomen op drie belangrijke gebieden:

 

  • Het voltooien van een echte financiële unie

Een geïntegreerd en vlot werkend financieel systeem is essentieel voor een doeltreffende en stabiele economische en monetaire unie. Voortbouwend op de dynamiek van wat in de afgelopen jaren al is bereikt, moet een consensus worden gevonden over het te volgen traject. Daarvoor moet vooruitgang worden geboekt met elementen die reeds ter tafel liggen, maar moet ook overeenstemming worden bereikt over de tussen nu en 2025 te nemen aanvullende maatregelen. Het gaat onder meer om de voltooiing van de bankenunie en vooruitgang met het verminderen en het delen van risico's in de banksector, met maatregelen om de Europese banken zelfs nog veerkrachtiger te maken. Om meer diverse en innovatieve financieringsmogelijkheden voor de reële economie te bieden, onder meer via de kapitaalmarkten, is het ook van het grootste belang dat resultaat wordt geboekt met de kapitaalmarktenunie.

 

  • Het verwezenlijken van een beter geïntegreerde economische en begrotingsunie

In het verslag van de vijf voorzitters werd convergentie tot meer veerkrachtige economische en maatschappelijke structuren al erkend als een basisvereiste om een economische en monetaire unie op de lange termijn met succes te laten werken. De lidstaten kunnen al bestaande elementen versterken, zoals het Europees semester van economische beleidscoördinatie of de koppeling van financiële steun uit de EU-begroting aan structurele hervormingen. Maar de lidstaten kunnen ook besluiten om de capaciteit van macro-economische stabilisatie van de eurozone te verbeteren. In de discussienota worden verschillende opties daarvoor uiteengezet, die de Commissie nader zal bekijken.

 

  • Het verankeren van democratische verantwoording en het versterken van de instellingen van de eurozone

Voor een sterkere economische en monetaire unie moeten de lidstaten ermee instemmen meer bevoegdheden en besluitvorming te delen in aangelegenheden van de eurozone, binnen een gemeenschappelijk rechtskader. Dit kan via de EU-Verdragen en de EU-instellingen, een intergouvernementele aanpak, of een mix tussen beide, zoals vandaag reeds het geval is. Voor verdere politieke integratie kan bijvoorbeeld opnieuw worden nagedacht over het evenwicht tussen de Commissie en de Eurogroep en kan het gerechtvaardigd zijn dat een voltijdse permanente voorzitter van de Eurogroep wordt benoemd, en dat de externe vertegenwoordiging van de eurozone wordt verenigd. Het idee van een thesaurie van de eurozone - mogelijk samen met een begroting van de eurozone - en een Europees Monetair Fonds worden ook besproken in het publieke debat en kunnen in een latere fase van de verdieping van de economische en monetaire unie worden overwogen, binnen het EU-kader.

Files

DownloadenPDF - 1.6 MB

Zie ook