First published on
31 Gegužės 2017

Diskusijoms skirtame dokumente pasiūlytų galimybių tikslas – padėti rasti plataus masto bendrą sutarimą, kaip spręsti ateities uždavinius, ir suteikti naują postūmį šioms svarbioms diskusijoms.

Kad užtikrintume pažangą, turime imtis veiksmų trijose pagrindinėse srityse:

 

  • Užbaigti kurti tikrą finansinę sąjungą.

Veiksmingai ir stabiliai ekonominei ir pinigų sąjungai būtina integruota ir gerai veikianti finansų sistema. Siekiant bendro sutarimo dėl tolesnio kelio, reikia remtis ligšioliniais pasiekimais. Todėl turime įgyvendinti tai, dėl ko dabar deramasi, ir susitarti dėl papildomų veiksmų, kurių reikia imtis iki 2025 m. Reikia baigti kurti bankų sąjungą ir daryti pažangą mažinant ir pasiskirstant bankų sektoriaus riziką bei taikyti priemones, kad Europos bankai būtų dar atsparesni. Siekiant teikti dar įvairesnių ir inovatyvių finansavimo galimybių realiajai ekonomikai, be kita ko, pasitelkus kapitalo rinkas, labai svarbi pažanga įgyvendinant kapitalo rinkų sąjungą;

 

  • Labiau integruoti ekonominę ir fiskalinę sąjungą.

Jau penkių pirmininkų pranešime pripažinta, kad konvergencija kuriant atsparesnes ekonomines ir socialines struktūras valstybėse narėse ilgainiui taps esminiu sėkmingo ekonominės ir pinigų sąjungos veikimo elementu. Valstybės narės galėtų sustiprinti jau taikomus elementus, pavyzdžiui, Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą arba iš ES biudžeto teikiamos finansinės paramos ir struktūrinių reformų ryšį. Be to, valstybės narės galėtų nuspręsti didinti makroekonominio euro zonos stabilizavimo pajėgumą. Dokumente pateikiamos kelios skirtingos galimybės, kurias svarstys Komisija;

 

  • Įtvirtinti demokratinę atskaitomybę ir sustiprinti euro zonos institucijas.

Kad ekonominė ir pinigų sąjunga būtų tvirtesnė, valstybės narės pagal bendrą teisinę sistemą turi sutikti daugiau dalytis įgaliojimais ir sprendimais dėl euro zonos klausimų. Tai galėtų būti daroma taikant ES sutartis ir dirbant su institucijomis, taikant tarpvyriausybinį metodą arba, kaip yra dabar, derinant abu būdus. Tolesnė politinė integracija galėtų vykti iš naujo apsvarstant Komisijos ir Euro grupės įgaliojimų pusiausvyrą ir galėtų pateisinti etatinio nuolatinio Euro grupės pirmininko paskyrimą bei euro zonos atstovavimo suvienijimą išorės lygmeniu. Viešose diskusijose taip pat aptariamos euro zonos iždo – galbūt su euro zonos biudžetu – ir Europos valiutos fondo idėjos. Į jas, laikantis ES teisinės sistemos, galėtų būti atsižvelgta vėlesniu ekonominės ir pinigų politikos kūrimo etapu.

Files

AtsisiųstiPDF - 1.6 MB