First published on
31 Květen 2017

Možnosti navržené v tomto diskusním dokumentu mají pomoci dosáhnout širokého konsenzu o tom, jak reagovat na nadcházející výzvy, a dát této důležité debatě nový impuls.

Další postup by zahrnoval opatření ve třech klíčových oblastech:

 

  • Dokončení skutečné finanční unie

Pro efektivní a stabilní hospodářskou a měnovou unii má zásadní význam integrovaný a dobře fungující finanční systém. S využitím dynamiky úspěchů dosažených v nedávných letech je třeba najít konsensus ohledně cesty vpřed. To znamená pokročit v tématech, která jsou již na stole, a dohodnout se na tom, jaké další kroky přijmout do roku 2025. Sem se řadí dokončení bankovní unie a dosažení pokroku, pokud jde o snižování a sdílení rizik v bankovním sektoru, díky čemuž by se dále zvýšila odolnost evropských bank. Pro zajištění rozmanitějších a inovativních možností financování reálné ekonomiky, mimo jiné prostřednictvím kapitálových trhů, je rovněž mimořádně důležitá realizace unie kapitálových trhů.

 

  • Dosažení integrovanější hospodářské a fiskální unie

Již zpráva pěti předsedů označila konvergenci směrem k odolnějším ekonomickým a sociálním strukturám v členských státech za zásadní prvek pro úspěšné fungování hospodářské a měnové unie v dlouhodobém horizontu. Členské státy by mohly posílit již existující prvky, jako je například evropský semestr koordinace hospodářských politik nebo navázání finanční podpory z rozpočtu EU na strukturální reformy. Ale mohly by se rovněž rozhodnout, že zvýší kapacitu pro makroekonomickou stabilizaci eurozóny. Diskusní dokument zde nastiňuje několik různých možností, kterými se Komise bude zabývat.

 

  • Zakotvení demokratické odpovědnosti a posílení institucí eurozóny

Aby byla hospodářská a měnová unie silnější, musí členské státy akceptovat větší sdílení odpovědnosti a rozhodování o záležitostech eurozóny ve společném právním rámci. Toho by bylo možné dosáhnout prostřednictvím smluv a orgánů EU, díky mezivládnímu přístupu nebo kombinací obou možností, jako je tomu dnes. Další politická integrace by se mohla týkat přehodnocení rovnováhy mezi Komisí a Euroskupinou a mohla by vyústit ve jmenování stálého předsedy Euroskupiny, jakož i sjednocení vnějšího zastoupení eurozóny. Probíhá také veřejná debata o možném zřízení subjektu pro správu finančních prostředků eurozóny – případně i s rozpočtem eurozóny – a Evropského měnového fondu, o nichž by se mohlo uvažovat v pozdější fázi prohlubování hospodářské a měnové unie v rámci EU.

Files

StáhnoutPDF - 1.1 MB