First published on
31 май 2017

Вариантите, предложени в документа за размисъл, имат за цел да допринесат за изграждането на широк консенсус относно подхода към бъдещите предизвикателства и да се даде нов тласък на този важен дебат.

Стъпките напред включват предприемането на мерки в три ключови области:

 

  • Постигане на действителен финансов съюз

Наличието на интегрирана и добре функционираща финансова система е от първостепенно значение за установяването на ефективен и стабилен икономически и паричен съюз. Като се използва набраната инерция от постигнатото през последните години, трябва да бъде постигнат консенсус за пътя напред. Това включва постигането на напредък по елементи, които вече са представени за обсъждане, но също така и съгласие за допълнителните стъпки, които да се предприемат от сега до 2025 г. Това ще е свързано със завършване на банковия съюз и постигането на напредък по отношение на намаляването и споделянето на рисковете в банковия сектор, в това число мерки за повишаване на устойчивостта на европейските банки. За да се предоставят по-разнообразни и новаторски възможности за финансиране на реалната икономика, включително чрез капиталовите пазари, от първостепенно значение е да се създаде съюз на капиталовите пазари.

 

  • Постигане на по-интегриран икономически и фискален съюз

Още в доклада на петимата председатели сближаването в посока на по-устойчиви икономически и социални структури в държавите членки се признава като съществен елемент за успеха на икономическия и паричен съюз в дългосрочен план. Държавите членки биха могли да засилят вече съществуващите елементи, като например европейския семестър за координиране на икономическата политика и връзката на финансова помощ от бюджета на ЕС за структурни реформи. Държавите членки биха могли обаче също да решат да подобрят капацитета за макроикономическа стабилизация на еврозоната. В документа за размисъл се очертават няколко различни варианта за това, които Комисията ще разгледа.

 

  • Въвеждане на демократична отчетност и укрепване на институциите на еврозоната

Укрепването на икономическия и паричен съюз може да се постигне само ако държавите членки приемат да споделят повече отговорности и решения по въпросите от значение за еврозоната, като използват обща правна рамка. Това би могло да стане чрез договорите на ЕС и неговите институции, междуправителствен подход или, какъвто е случаят понастоящем, комбинация от двете. По-нататъшната политическа интеграция би могла да включва преосмисляне на баланса между Комисията и Еврогрупата и би могла да оправдае назначаването на постоянен председател на Еврогрупата, както и обединяването на външното представителство на еврозоната. Идеята за създаване на финансова служба на еврозоната с възможност за бюджет за еврозоната и на Европейски валутен фонд също се обсъжда в обществения дебат и може да бъде обмислена в рамките на ЕС на по-късен етап от задълбочаването на икономическия и паричен съюз.

Files

СвалиPDF - 1.7 MB

Информация по темата