Съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2017 г.

Европейският съюз се намира в критичен момент от своето развитие. Изправени сме пред множество всеобхватни, икономически, екологични и социални предизвикателства и европейските граждани съответно очакват от Европейския съюз да окаже конкретен принос за тяхното преодоляване.

За да се постигнат резултати в областите, в които има най-голяма нужда от напредък, е необходимо Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия да работят в тясно сътрудничество, по-специално що се отнася до европейския законодателен процес. Ето защо (…) ние поехме ангажимент да съгласуваме всяка година редица предложения, на които да се отрежда приоритет в хода на законодателния процес.

Ние ще продължим да работим по всички законодателни предложения, но на следните инициативи ще се даде приоритет в хода на законодателния процес, с цел да се осигури постигането на съществен напредък по тях и по възможност работата по тях да приключи преди края на 2017 г.

На политическо равнище прилагането на съвместната декларация ще бъде наблюдавано съвместно и редовно чрез срещи на председателите на трите институции през март, юли и ноември 2017 г.

Files

СвалиPDF - 223.2 KB