Oblasti politiky

 • Zahraničná politika

  Zahraničná politika

  EÚ udržiava diplomatické vzťahy s takmer všetkými krajinami sveta. Nadviazala strategické partnerstvá s kľúčovými medzinárodnými aktérmi, angažuje sa vo vzťahoch s novými svetovými hráčmi a s mnohými štátmi vo svojej blízkosti podpísala dvojstranné dohody o pridružení.

 • Európska susedská politika

  Európska susedská politika

  Zameriava sa na stabilizáciu regiónu v politických, hospodárskych a bezpečnostných otázkach. Stabilita EÚ je založená na demokracii, ľudských právach a zásadách právneho štátu a politická činnosť bude pokračovať v presadzovaní týchto univerzálnych hodnôt.

 • Medzinárodná spolupráca a rozvoj

  Medzinárodná spolupráca a rozvoj

  EÚ svojou politikou rozvojovej spolupráce prispieva k znižovaniu chudoby vo svete a zabezpečovaniu trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja a podporuje demokraciu, právny štát, dobrú správu vecí verejných a dodržiavanie ľudských práv.

 • Humanitárna pomoc, civilná ochrana

  Humanitárna pomoc, civilná ochrana

  EÚ poskytuje humanitárnu pomoc založenú na potrebách, pričom osobitnú pozornosť venuje najzraniteľnejším obetiam, a koordinuje európsku pomoc v oblasti civilnej ochrany počas katastrof, ku ktorým dochádza na celom svete.

 • Obchodná politika

  Obchodná politika

  Obchodná politika EÚ stanovuje smerovanie obchodu a investícií v rámci EÚ aj mimo nej. Ovplyvňuje občanov EÚ a formuje sa aj s ohľadom na ich pripomienky, aby odrážala hodnoty spoločnosti a záujmy EÚ ako celku. EÚ pomáha podnikom čo najviac využívať globálne príležitosti a zameriava sa na posilnenie rastu, zamestnanosti, konkurencieschopnosti a investícií v EÚ.

 • Bezpečnosť a obrana

  Bezpečnosť a obrana

  Európska spoločná bezpečnostná a obranná politika má posilniť schopnosť EÚ predchádzať krízam a zvládať ich, a to rozvojom civilných a vojenských spôsobilostí.

 • Rozširovanie EÚ

  Rozširovanie EÚ

  Investícia do mieru, bezpečnosti a stability v Európe: perspektíva členstva v EÚ má významný transformačný účinok na všetky krajiny, ktoré sa zúčastňujú na tomto procese, lebo vytvára pozitívne demokratické, politické, hospodárske a spoločenské zmeny.

Aktuality

Kontext

Politická kríza na Ukrajine, situácia v Sýrii a nepokoje na Blízkom východe sú jasným dôkazom toho, že EÚ potrebuje efektívnejšiu spoločnú zahraničnú politiku. EÚ má širokú škálu nástrojov „mäkkej moci“ – vrátane obchodnej politiky a rozvojovej pomoci koordinovanej Federicou Mogheriniovou, vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Okrem týchto nástrojov by mali tie národné vlády, ktoré si to želajú, spojiť svoje obranné spôsobilosti, aby sa mohli zúčastňovať na spoločných misiách EÚ a zároveň sa vyhnúť duplikácii programov a ušetriť peniaze.

Okrem nástrojov zahraničnej politiky sa Európska komisia zaväzuje poskytovať pomoc v núdzi najzraniteľnejším ľuďom zasiahnutým živelnými pohromami alebo katastrofami spôsobenými ľudskou činnosťou. Pomoc sa poskytuje prostredníctvom humanitárnych nástrojov a nástrojov civilnej ochrany.