Obszary działalności

 • Polityka zagraniczna

  Polityka zagraniczna

  Unia Europejska utrzymuje stosunki dyplomatyczne z niemal wszystkimi krajami na świecie. Zawarła partnerstwa strategiczne z kluczowymi podmiotami międzynarodowymi, prowadzi ożywioną współpracę ze wschodzącymi potęgami na całym świecie, a także podpisała dwustronne układy o stowarzyszeniu z wieloma państwami, które z nią sąsiadują.

 • Europejska polityka sąsiedztwa

  Europejska polityka sąsiedztwa

  Służy przede wszystkim podtrzymywaniu stabilności w regionie pod względem politycznym i gospodarczym oraz pod względem bezpieczeństwa. Stabilność UE opiera się na demokracji, przestrzeganiu praw człowieka i praworządności, a realizowana polityka ma zagwarantować, że prawa te są respektowane.

 • Współpraca Międzynarodowa i Rozwój

  Współpraca Międzynarodowa i Rozwój

  Za pomocą swojej polityki współpracy na rzecz rozwoju Unia Europejska przyczynia się do zmniejszenia ubóstwa na świecie oraz do zagwarantowania trwałego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, a także wspiera demokrację, praworządność, dobre rządzenie i poszanowanie praw człowieka.

 • Pomoc humanitarna i ochrona ludności

  Pomoc humanitarna i ochrona ludności

  UE udziela pomocy humanitarnej stosownie do potrzeb, zwłaszcza osobom najsłabszym, oraz koordynuje udzielanie europejskiej pomocy w zakresie ochrony ludności podczas klęsk i katastrof na całym świecie.

 • Polityka handlowa

  Polityka handlowa

  Unijna polityka handlowa wyznacza kierunek działań w obszarze handlu i inwestycji zarówno w UE, jak i poza nią. Polityka ta ma wpływ na życie obywateli UE i jest kształtowana przy uwzględnieniu ich opinii, tak aby odzwierciedlała wartości i interesy całego społeczeństwa europejskiego. UE pomaga przedsiębiorstwom jak najlepiej wykorzystać szanse, jakie oferuje światowy rynek, oraz stara się pobudzać wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność i inwestycje w UE.

 • Bezpieczeństwo i obrona

  Bezpieczeństwo i obrona

  Europejska wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony służy wzmacnianiu zdolności UE do zapobiegania kryzysom i zarządzania nimi poprzez rozwój zdolności cywilnych i wojskowych.

 • Rozszerzenie UE

  Rozszerzenie UE

  Inwestycje w działania na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w Europie: perspektywa członkostwa w UE ma ogromny wpływ na transformację państw zainteresowanych członkostwem w UE, ponieważ prowadzi do pozytywnych zmian demokratycznych, politycznych, gospodarczych i społecznych.

Aktualności

Kontekst

Kryzys polityczny na Ukrainie, sytuacja w Syrii czy niepokoje na Bliskim Wschodzie jasno pokazały, że UE potrzebuje silniejszej wspólnej polityki zagranicznej. UE dysponuje wieloma różnymi narzędziami „miękkiej siły”, w tym polityką handlową i pomocą rozwojową, które koordynuje Federica Mogherini, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Oprócz tego rządy krajowe, które tego chcą, mogą połączyć swoje zdolności obronne, aby wziąć udział w unijnych misjach, jak również aby uniknąć powielania działań, a przez to zmniejszyć wydatki.

Komisja Europejska dokłada też wszelkich starań, aby nieść pomoc najbardziej potrzebującym ofiarom klęsk żywiołowych, jak również kryzysów humanitarnych spowodowanych działalnością ludzką. Wsparcie jest udzielane za pośrednictwem narzędzi pomocy humanitarnej i ochrony ludności.