Beleidsterreinen

 • Buitenlands beleid

  Buitenlands beleid

  De EU onderhoudt diplomatieke betrekkingen met bijna alle landen van de wereld. Zij heeft strategische partnerschappen gesloten met grote internationale spelers, onderhoudt nauwe banden met opkomende mogendheden over de hele wereld en heeft bilaterale associatieovereenkomsten gesloten met een aantal naburige landen.

 • Europees nabuurschapsbeleid

  Europees nabuurschapsbeleid

  De nadruk ligt op stabiliteit in de regio: politiek, economisch en qua veiligheid. De stabiliteit van de Europese Unie is gebaseerd op democratie, mensenrechten en de rechtsstaat en zij zal die universele waarden blijven uitdragen.

 • Internationale samenwerking en ontwikkeling

  Internationale samenwerking en ontwikkeling

  Via haar beleid voor ontwikkelingssamenwerking draagt de EU bij tot het terugdringen van armoede in de wereld en tot duurzame economische, sociale en ecologische ontwikkeling, en stimuleert zij democratie, de rechtsstaat, goed bestuur en respect voor de mensenrechten.

 • Humanitaire hulp en civiele bescherming

  Humanitaire hulp en civiele bescherming

  De EU verleent humanitaire hulp waar dat nodig is, vooral aan de meest kwetsbare slachtoffers. Zij coördineert ook de Europese hulp op het gebied van civiele bescherming bij rampen overal ter wereld.

 • Handelsbeleid

  Handelsbeleid

  Het handelsbeleid van de EU zet de lijnen uit voor handel en investeringen binnen en buiten de EU. Het is direct van invloed op de EU-burgers en daarom wordt hun inbreng meegenomen bij de opstelling ervan, zodat de waarden en belangen van de hele EU erin centraal staan. De EU helpt het bedrijfsleven optimaal gebruik te maken van de wereldwijde handel en stimuleert economische groei, werkgelegenheid, concurrentievermogen en investeringen in de EU.

 • Veiligheid en defensie

  Veiligheid en defensie

  Het Europees gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid heeft tot doel de civiele en militaire capaciteit uit te breiden zodat de EU crisissen beter kan voorkomen en beheersen.

 • Uitbreiding van de EU

  Uitbreiding van de EU

  Een investering in vrede, veiligheid en stabiliteit in Europa: als een land uitzicht krijgt op EU-lidmaatschap, begint het aan een proces van positieve hervormingen op het gebied van democratie, politiek, economie en maatschappij.

Nieuws

Achtergrond

De politieke crisis in Oekraïne, de situatie in Syrië en de onrust in het Midden-Oosten hebben duidelijk gemaakt dat de Unie behoefte heeft aan een krachtiger gemeenschappelijk buitenlands beleid. De EU kan op allerlei manieren haar "soft power" gebruiken, bijvoorbeeld via haar handelsbeleid en ontwikkelingshulp, en de coördinatie daarvan is in handen van Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor het buitenlands en veiligheidsbeleid.

Los van dit beleid moeten EU-landen die dat willen, ook hun defensiemiddelen kunnen bundelen om samen deel te nemen aan EU-missies. Zo vermijden we dubbel werk en sparen we geld uit.

Verder blijft de Commissie zich onverminderd inzetten om bij natuurrampen en in andere noodsituaties de meest kwetsbaren te helpen. De EU kan daarvoor in de praktijk haar instrumenten voor humanitaire hulp en civiele bescherming inzetten.