Politikas jomas

 • Ārpolitika

  Ārpolitika

  ES uztur diplomātiskās attiecības ar gandrīz visām pasaules valstīm. Tā ir iesaistījusies stratēģiskās partnerattiecībās ar ietekmīgākajām pasaules valstīm, veido intensīvu dialogu ar jaunietekmes valstīm un ir noslēgusi divpusējos asociācijas nolīgumus ar vairākām kaimiņvalstīm.

 • Eiropas kaimiņattiecību politika

  Eiropas kaimiņattiecību politika

  Tās galvenais mērķis ir stabilizācija reģionā — politiskā, ekonomiskā un drošības jomā. Pašas ES stabilitātes pamatā ir demokrātija, cilvēktiesības un tiesiskums. Eiropas kaimiņattiecību politika arī turpmāk atbalstīs šīs universālās vērtības.

 • Starptautiskā sadarbība un attīstība

  Starptautiskā sadarbība un attīstība

  Īstenojot sadarbības politiku attīstības jomā, ES palīdz samazināt nabadzību pasaulē, nodrošināt ekonomikas, sociālās jomas un vides aizsardzības ilgtspēju, atbalsta demokrātiju, tiesiskumu, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu.

 • Humānā palīdzība, civilā aizsardzība

  Humānā palīdzība, civilā aizsardzība

  ES sniedz humāno palīdzību atkarībā no tā, kādas ir vajadzības, īpašu uzmanību pievērošot visneaizsargātākajiem, un koordinē Eiropas civilās aizsardzības palīdzību katastrofu gadījumos visā pasaulē.

 • Tirdzniecības politika

  Tirdzniecības politika

  Ar tirdzniecības politiku ES nosaka tirdzniecības un investīciju virzību ES robežās un ārpus tām. Tā ietekmē ES iedzīvotājus un ir izstrādāta ar viņu dalību tā, lai tiktu atspoguļotas ES sabiedrības kā veseluma intereses un vērtības. ES palīdz uzņēmumiem maksimāli izmantot iespējas pasaules mērogā, un tiecas stimulēt izaugsmi, nodarbinātību, konkurētspēju un ieguldījumus ES.

 • Drošība un aizsardzība

  Drošība un aizsardzība

  Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas mērķis ir nostiprināt ES spējas nepieļaut un pārvaldīt krīzes, pateicoties civilās un militārās kapacitātes attīstībai.

 • ES paplašināšanās

  ES paplašināšanās

  Ieguldījums Eiropas drošībā, mierā un stabilitātē: izredzēm nākotnē pievienoties ES ir spēcīga pārveidojoša ietekme uz iestāšanās procesā esošajām valstīm — tiek ieviestas pozitīvas demokrātiskas, politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas.

Jaunumi

Konteksts

Politiskā krīze Ukrainā, stāvoklis Sīrijā un nemieri Tuvajos Austrumos ir skaidri parādījuši, ka ES ir vajadzīga spēcīgāka kopīgā ārpolitika. Eiropas rīcībā ir plašs "maigās varas" instrumentu klāsts — to vidū tirdzniecības politika un palīdzība attīstības jomā, — ko koordinē Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni.

Papildus šiem instrumentiem tām valstu valdībām, kuras to vēlas, vajadzētu apvienot arī savas aizsardzības spējas, tādējādi gūstot iespēju piedalīties kopīgās ES misijās, kā arī izvairīties no programmu darbību pārklāšanās un taupīt līdzekļus.

Eiropas Komisija ne vien izmanto ārpolitikas instrumentus, bet ir arī apņēmusies sniegt neatliekamo palīdzību mazaizsargātām sabiedrības grupām, ko skārusi dabas vai cilvēka izraisīta katastrofa. Palīdzība tiek sniegta ar humanitārās palīdzības vai civilās aizsardzības līdzekļiem.