Politikos sritys

 • Užsienio politika

  Užsienio politika

  ES palaiko diplomatinius santykius su beveik visomis pasaulio šalimis. Ji yra užmezgusi strateginę partnerystę su svarbiausiais tarptautinės bendruomenės dalyviais, glaudžiai bendradarbiauja su didėjančios galios šalimis visame pasaulyje ir yra pasirašiusi dvišalius asociacijos susitarimus su nemažai kaimyninių šalių.

 • Europos kaimynystės politika

  Europos kaimynystės politika

  Europos kaimynystės politika siekiama regiono stabilizavimo politiniu, ekonominiu ir saugumo aspektais. Pačios ES stabilumas yra grindžiamas demokratija, žmogaus teisėmis ir teisinės valstybės principu, o jos politika bus ir toliau siekiama ginti šias visuotines vertybes.

 • Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis

  Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis

  Vykdydama vystomojo bendradarbiavimo politiką ES padeda mažinti skurdą pasaulyje, užtikrinti tvarų ekonominį, socialinį ir ekologinį vystymąsi, skatina laikytis demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo principų, paisyti žmogaus teisių.

 • Humanitarinė pagalba, civilinė sauga

  Humanitarinė pagalba, civilinė sauga

  ES teikia poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą, itin daug dėmesio skirdama pažeidžiamiausioms aukoms, ir koordinuoja Europos civilinės saugos pagalbą nelaimių įvairiose pasaulio vietose atvejais.

 • Prekybos politika

  Prekybos politika

  ES prekybos politika nustatoma prekybos ir investicijų Europos Sąjungoje ir už jos ribų kryptis. Ši politika daro poveikį ES piliečių gyvenimui ir yra formuojama atsižvelgiant į jų nuomonę, kad atspindėtų visos ES visuomenės vertybes ir atitiktų interesus. ES padeda įmonėms kuo geriau pasinaudoti pasaulio rinkų teikiamomis galimybėmis ir siekia skatinti ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, konkurencingumą ir investicijas ES.

 • Saugumas ir gynyba

  Saugumas ir gynyba

  Europos bendra saugumo ir gynybos politika siekiama plėtojant civilinius ir karinius pajėgumus didinti ES krizių prevencijos ir valdymo pajėgumą.

 • ES plėtra

  ES plėtra

  ES plėtros politika – tai investicija į taiką, saugumą ir stabilumą Europoje. ES narystės perspektyva skatina dideles permainas prisijungti prie ES siekiančiose šalyse – jose įtvirtinami teigiami demokratiniai, politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai.

Naujausia

Pagrindinė informacija

Dėl Ukrainos politinės krizės, padėties Sirijoje, neramumų Artimuosiuose Rytuose tapo aišku, kad ES reikia stipresnės bendros užsienio politikos. ES turi įvairių švelniosios galios priemonių, įskaitant prekybos politiką ir paramą vystymuisi, kurias koordinuoja Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini.

Be to, nacionalinės vyriausybės, kurios to pageidauja, turėtų taip pat sutelkti savo gynybos pajėgumus, kad galėtų dalyvauti bendrose ES misijose. Taip būtų išvengta programų dubliavimosi ir sutaupyta lėšų.

Be užsienio politikos priemonių, Europos Komisija yra įsipareigojusi teikti pagalbą pažeidžiamiausiems žmonėms, nukentėjusiems nuo gaivalinių arba žmogaus sukeltų nelaimių. Pagalba teikiama naudojantis humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos priemonėmis.