Područja politike

 • Vanjska politika

  Vanjska politika

  EU održava diplomatske odnose s gotovo svim zemljama u svijetu. Sklopio je strateška partnerstva s ključnim međunarodnim akterima, blisko surađuje sa svjetskim silama u usponu i potpisao je bilateralne sporazume o pridruživanju s brojnim državama u susjedstvu.

 • Europska politika susjedstva

  Europska politika susjedstva

  Usmjerena je na stabilizaciju regije u političkom, gospodarskom i sigurnosnom smislu. Stabilnost EU-a temelji se na demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava te će se ovom politikom nastaviti zalaganje za te opće vrijednosti.

 • Međunarodna suradnja i razvoj

  Međunarodna suradnja i razvoj

  U okviru politike razvojne suradnje EU pridonosi smanjenju siromaštva u svijetu, osiguranju održivoga gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja te promiče demokraciju, vladavinu prava, dobro upravljanje i poštovanje ljudskih prava.

 • Humanitarna pomoć i civilna zaštita

  Humanitarna pomoć i civilna zaštita

  EU osigurava humanitarnu pomoć na temelju potreba s posebnim naglaskom na najranjivijim žrtvama te koordinira pomoć europske civilne zaštite tijekom katastrofa koje se događaju diljem svijeta.

 • Trgovinska politika

  Trgovinska politika

  Trgovinskom politikom EU-a određuje se smjer za trgovinu i ulaganja prema EU-u i iz njega. Ona utječe na građane EU-a i uključuje njihov doprinos kako bi odražavala društvene vrijednosti i interese EU-a kao cjeline. EU pomaže poduzećima da u cijelosti iskoriste globalne mogućnosti i nastoji poticati rast, zapošljavanje, konkurentnost i ulaganja u EU-u.

 • Sigurnost i obrana

  Sigurnost i obrana

  Zajedničkom europskom sigurnosnom i obrambenom politikom nastoji se ojačati sposobnost EU-a za sprečavanje kriza i upravljanje njima s pomoću razvoja civilnih i vojnih sposobnosti.

 • Proširenje EU-a

  Proširenje EU-a

  Ulaganje u mir, sigurnost i stabilnost u Europi: mogućnost članstva u EU-u snažno preobražava zemlje u tom postupku i donosi pozitivne demokratske, političke, gospodarske i društvene promjene.

Aktualno

Kontekst

Politička kriza u Ukrajini, situacija u Siriji i nemiri na Bliskom istoku ukazali su na potrebu za čvršćom zajedničkom vanjskom politikom EU-a. Raspolažemo cijelim nizom instrumenata „meke sile”, uključujući trgovinsku politiku i razvojnu pomoć, čiju koordinaciju vodi Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Osim toga, nacionalne vlade koje to žele trebale bi udružiti svoje obrambene sposobnosti radi sudjelovanja u zajedničkim misijama EU-a te u cilju uštede novca i izbjegavanja dvostrukih programa.

Uz alate vanjske politike, Europska komisija zalaže se za pružanje pomoći najranjivijim skupinama ljudi koji su pogođeni prirodnim katastrofama ili katastrofama izazvanima ljudskim djelovanjem, a pomoć se pruža s pomoću alata humanitarne i civilne zaštite.