Réimsí beartais

 • An beartas eachtrach

  An beartas eachtrach

  Coinníonn an tAontas caidreamh taidhleoireachta le gach tír ar domhan beagnach. Téann sé i gcomhpháirtíocht le gníomhaithe tábhachtacha idirnáisiúnta, tá dlúthbhaint aige le cumhachtaí atá ag teacht chun cinn ar fud an domhain agus tá Comhaontuithe Comhlachais sínithe aige le roinnt stát sa chomharsanacht.

 • Beartas Comharsanachta na hEorpa

  Beartas Comharsanachta na hEorpa

  Tá an bhéim ar chobhsaíocht an réigiúin ó thaobh na polaitíochta, an gheilleagair agus na slándála de. Is ar an daonlathas, ar chearta an duine agus ar an smacht reachta atá cobhsaíocht an Aontais féin bunaithe agus faoin mbeartas seo leanfar de na luachanna uilíocha sin a chur chun cinn.

 • Comhar Idirnáisiúnta agus Forbairt

  Comhar Idirnáisiúnta agus Forbairt

  Tríd an mbeartas maidir le comhar um fhorbairt, rannchuidíonn an tAontas leis an mbochtaineacht a laghdú ar fud an domhain agus an fhorbairt inbhuanaithe comhshaoil, shóisialta agus eacnamaíoch a chinntiú, agus cuireann sé chun cinn an daonlathas, an smacht reachta, an dea-rialachas agus urraim do chearta an duine.

 • Cabhair Dhaonnúil, Cosaint Shibhialta

  Cabhair Dhaonnúil, Cosaint Shibhialta

  Cuireann an tAontas Eorpach cabhair dhaonnúil ar fáil ar bhonn riachtanais, díríonn sé go háirithe ar na híobartaigh is goilliúnaí agus comhordaíonn sé an chabhair cosanta sibhialta Eorpach nuair a tharlaíonn tubaistí ar fud an domhain.

 • An Beartas Trádála

  An Beartas Trádála

  Is faoi bheartas trádála an Aontais a leagtar amach treo don trádáil agus don infheistíocht isteach san Aontas agus amach as. Tá tionchar ag an mbeartas ar shaol na saoránach, is le hionchur uathu a shocraítear é agus fágann sin go léirítear ann luachanna agus leas na sochaí ina hiomláine. Cuidíonn an tAontas le gnólachtaí leas a bhaint as deiseanna ar fud an domhain agus is é is aidhm dó borradh a chur faoin bhfás, faoi phoist, faoin iomaíochas agus faoin infheistíocht san Aontas.

 • Slándáil agus Cosaint

  Slándáil agus Cosaint

  Is é is aidhm don Chomhbheartas Slándála agus Cosanta feabhas a chur ar chumas an Aontais géarchéimeanna a chosc agus a bhainistiú trí inniúlachtaí sibhialta agus míleata a fhorbairt.

 • Méadú ar an Aontas Eorpach

  Méadú ar an Aontas Eorpach

  Infheistíocht sa tsíocháin, sa tslándáil agus sa chobhsaíocht san Eoraip: tá tionchar mór claochlaitheach ag an dóchúlacht go mbeidh siad ina mBallstáit ar na tíortha atá ag iarraidh ballraíochta san Aontas agus tá athruithe dearfacha daonlathacha, polaitiúla, eacnamaíocha agus sochaíocha á gcur i bhfeidhm sna tíortha sin.

An scéala is déanaí

Cúlra

Is léir ón ngéarchéim san Úcráin, ón staid sa tSiria agus ón gcorraíl shibhialta sa Mheánoirthear go bhfuil gá ag an Aontas Eorpach le comhbheartas eachtrach níos láidre. Tá réimse leathan d'uirlisí 'cumhachta boige' ag an Aontas – lena n-áirítear an beartas trádála agus an cúnamh forbraíochta, atá á gcomhordú ag Federica Mogherini, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.

Anuas air sin, ba cheart do na rialtais náisiúnta sin ar mian leo é a dhéanamh a n-acmhainní cosanta a chur le chéile freisin, sa chaoi go mbeidh siad in ann páirt a ghlacadh i misin chomhpháirteacha an Aontais – chomh maith le dúbailt clár a sheachaint agus airgead a shábháil.

Cé is moite de na huirlisí beartais eachtraigh, tá an Coimisiún Eorpach tiomanta do chabhair faoisimh a thabhairt do na daoine is goilliúnaí atá buailte ag tubaistí nádúrtha nó de dhéantús an duine. Cuirtear cúnamh ar fáil trí úsáid a bhaint as uirlisí daonnúla agus cosanta sibhialta an Aontais.

Cáipéisí