Poliitikavaldkonnad

 • Välispoliitika

  Välispoliitika

  ELil on diplomaatilised suhted peaaegu kõikide maailma riikidega. Tal on strateegilised partnerlused peamiste rahvusvaheliste osapooltega ning ta on tihedalt seotud uute majandusjõududega kogu maailmas. Samuti on EL sõlminud kahepoolsed assotsieerimislepingud paljude tema läheduses asuvate riikidega.

 • Euroopa naabruspoliitika

  Euroopa naabruspoliitika

  Keskendutakse piirkonna poliitilisele, majanduslikule ja julgeolekualasele stabiliseerimisele. ELi enda stabiilsus põhineb demokraatial, inimõigustel ja õigusriigil ning selle poliitika lähtub alati nimetatud üldistest väärtustest.

 • Rahvusvaheline koostöö ja areng

  Rahvusvaheline koostöö ja areng

  Oma arengukoostöö alase poliitikaga aitab EL kaasa vaesuse vähendamisele maailmas, tagades kestliku majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase arengu ning edendades demokraatiat, õigusriiki, head valitsemistava ja inimõigusi.

 • Humanitaarabi ja kodanikukaitse

  Humanitaarabi ja kodanikukaitse

  EL annab vajaduspõhist humanitaarabi, pöörates erilist tähelepanu kõige kaitsetumatele ohvritele, ning koordineerib Euroopa kodanikukaitse alase abi andmist kogu maailmas toimuvate suurõnnetuste puhul.

 • Kaubanduspoliitika

  Kaubanduspoliitika

  ELi kaubanduspoliitika määrab kaubandus- ja investeerimissuunad nii ELis kui ka väljaspool seda. See mõjutab ELi kodanikke, kes on sellesse samuti kaasatud, ning kajastab ELi ühiskonna väärtusi ning ELi huve tervikuna. EL aitab ettevõtetel kasutada täiel määral ära üleilmseid võimalusi ning tema eesmärk on edendada ELis majanduskasvu, töökohti, konkurentsivõimet ja investeeringuid.

 • Julgeolek ja kaitse

  Julgeolek ja kaitse

  Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika eesmärk on tugevdada ELi suutlikkust ennetada ja ohjata kriise, arendades selleks tsiviilalaseid ja sõjalisi võimeid.

 • ELi laienemine

  ELi laienemine

  ELi laienemispoliitika on investeering Euroopa rahusse, julgeolekusse ja stabiilsusesse. Väljavaatel saada ELi liikmeks on asjaomaste riikide jaoks tugev ümberkujundusi soodustav mõju, mis toob kaasa positiivseid demokraatlikke, poliitilisi, majanduslikke ja ühiskondlikke muutusi.

Viimati lisatud

Taust

Ukraina poliitiline kriis, olukord Süürias ja Lähis-Ida rahutused on selgelt näidanud, et EL vajab tugevamat ühist välispoliitikat. ELil on erinevaid leebemaid vahendeid, sealhulgas ka kaubanduspoliitika ja arenguabi, mille koordineerimine on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ülesanne.

Lisaks nendele vahenditele võivad need liikmesriigid, kes seda soovivad, oma kaitsevõimekuse ühendada. See võimaldab neil osaleda ELi ühismissioonidel, nii selleks, et hoida ära programmide dubleerimine, kui ka selleks, et säästa raha.

Välispoliitika vahendite kõrvalt on Euroopa Komisjon võtnud kohustuseks anda hädaabi loodus- või inimtegevusest põhjustatud õnnetuste kõige haavatavamatele ohvritele. Abi antakse humanitaarabi- ja kodanikukaitsevahendite kaudu.