Τομείς πολιτικής

 • Εξωτερική πολιτική

  Εξωτερική πολιτική

  Η ΕΕ διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου. Έχει συνάψει στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τους σημαντικότερους διεθνείς παράγοντες, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αναδυόμενες δυνάμεις του κόσμου και έχει υπογράψει διμερείς Συμφωνίες Σύνδεσης με γειτονικές χώρες.

 • Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

  Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας

  Αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της περιοχής από πολιτική και οικονομική άποψη καθώς και από την άποψη της ασφάλειας. Η σταθερότητα της ίδιας της ΕΕ στηρίζεται στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Πολιτικής Γειτονίας θα συνεχίσει να προωθεί αυτές τις οικουμενικές αξίες.

 • Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη

  Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη

  Με την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας, η ΕΕ συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας ανά τον κόσμο, στη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, καθώς και στην προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 • Ανθρωπιστική Βοήθεια, Πολιτική Προστασία

  Ανθρωπιστική Βοήθεια, Πολιτική Προστασία

  Η ΕΕ παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια ανάλογα με τις ανάγκες αυτών που τη χρειάζονται και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα πλέον ευάλωτα θύματα. Συντονίζει επίσης την ευρωπαϊκή βοήθεια πολιτικής προστασίας σε περιπτώσεις καταστροφών ανά τον κόσμο.

 • Εμπορική Πολιτική

  Εμπορική Πολιτική

  Η εμπορική πολιτική της ΕΕ καθορίζει τις κατευθύνσεις για το εμπόριο και τις επενδύσεις εντός και εκτός της ΕΕ. Επηρεάζει τους πολίτες της ΕΕ αλλά και επηρεάζεται από αυτούς, ώστε να αντικατοπτρίζει τις αξίες και τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η ΕΕ βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν στο έπακρο τις ευκαιρίες που εμφανίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων στην ΕΕ.

 • Ασφάλεια και άμυνα

  Ασφάλεια και άμυνα

  Η Κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να προλαμβάνει και να διαχειρίζεται κρίσεις μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ικανοτήτων.

 • Διεύρυνση της ΕΕ

  Διεύρυνση της ΕΕ

  Επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη: η προοπτική προσχώρησης στην ΕΕ αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για αλλαγή, καθώς οι ενδιαφερόμενες χώρες υιοθετούν θετικές μεταρρυθμίσεις δημοκρατικού, πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Επικαιρότητα

Γενικό πλαίσιο

Η πολιτική κρίση στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Συρία, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή έδειξαν καθαρά ότι η ΕΕ χρειάζεται ισχυρότερη κοινή εξωτερική πολιτική. Η ΕΕ διαθέτει ευρύ φάσμα εργαλείων «ήπιας ισχύος» — όπως η εμπορική πολιτική και η αναπτυξιακή βοήθεια — τα οποία συντονίζονται από τη Φεντερίκα Μογκερίνι, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

Πέρα από τα εργαλεία αυτά, τα κράτη μέλη που το επιθυμούν μπορούν επίσης να ενώνουν τις αμυντικές τους ικανότητες, γεγονός που τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε κοινές αποστολές της ΕΕ και να αποφεύγουν την αλληλεπικάλυψη προγραμμάτων, εξοικονομώντας χρήματα.

Παράλληλα με τα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να παρέχει βοήθεια στα πιο ευάλωτα άτομα που δοκιμάζονται από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές. Η βοήθεια αυτή παρέχεται μέσω των ευρωπαϊκών εργαλείων ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας.