Oblasti politiky

 • Zahraniční politika

  Zahraniční politika

  EU má diplomatické styky téměř se všemi zeměmi světa. Navázala strategická partnerství s nejvýznamnějšími aktéry na světové scéně, úzce spolupracuje s novými světovými velmocemi a s celou řadou států, které se nacházejí v její blízkosti, podepsala bilaterální asociační dohody.

 • Evropská politika sousedství

  Evropská politika sousedství

  Zaměřuje se na stabilizaci regionu z hlediska politického, hospodářského a bezpečnostního. Stabilita EU je založena na demokracii, lidských právech a právním státu a evropská politika sousedství bude tyto univerzální hodnoty i nadále prosazovat.

 • Mezinárodní spolupráce a rozvoj

  Mezinárodní spolupráce a rozvoj

  Prostřednictvím své politiky rozvojové spolupráce EU přispívá ke snižování chudoby ve světě, zajištění udržitelného hospodářského, sociálního a environmentálního rozvoje a propaguje demokracii, právní stát, řádnou správu věcí veřejných a dodržování lidských práv.

 • Humanitární pomoc a civilní ochrana

  Humanitární pomoc a civilní ochrana

  EU poskytuje humanitární pomoc vycházející ze skutečných potřeb, přičemž zvláštní pozornost věnuje nejzranitelnějším obětem, a koordinuje evropskou pomoc v oblasti civilní ochrany během katastrof, k nimž dochází na celém světě.

 • Obchodní politika

  Obchodní politika

  Obchodní politika EU stanovuje směr, kterým by se měl obchod a investice v EU a mimo ni ubírat. Jelikož ovlivňuje život všech občanů EU, je její obsah s nimi konzultován, tak aby odrážel hodnoty a zájmy společnosti jako celku. EU pomáhá podnikům využívat všech příležitostí dostupných v celosvětovém měřítku a zaměřuje se na podporu hospodářského růstu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a investic v EU.

 • Bezpečnost a obrana

  Bezpečnost a obrana

  Společná bezpečnostní a obranná politika Evropské unie se zaměřuje na posílení schopnosti EU předcházet krizím a zvládat je, a to prostřednictvím rozvoje civilních a vojenských schopností.

 • Rozšíření EU

  Rozšíření EU

  Investice do míru, bezpečnosti a stability v Evropě – perspektiva členství v EU má na příslušné země silný transformační účinek, jenž zahrnuje pozitivní demokratické, politické, hospodářské a společenské změny.

Novinky

Souvislosti

Politická krize na Ukrajině a nepokoje v Sýrii jasně ukázaly, že EU potřebuje silnější společnou zahraniční politiku. EU disponuje celou řadou nenásilných nástrojů zahraniční politiky, k nimž patří například obchodní politika a rozvojová pomoc, kterou v současné době koordinuje Federica Mogheriniová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Kromě toho, vlády těch členských zemí, které chtějí spojit také své obranné kapacity, by tak měly mít možnost učinit a účastnit se společných misí EU. Je to v zájmu finančních úspor a lze tak zamezit tomu, aby se vícero programů zbytečně soustředilo na stejnou věc.

Kromě nástrojů zahraniční politiky je Evropská komise odhodlána poskytovat humanitární pomoc nejzranitelnějším skupinám obyvatelstva zasaženým přírodními nebo člověkem způsobenými katastrofami. Pomoc je poskytována prostřednictvím nástrojů humanitární pomoci a civilní ochrany.