Staid an Aontais 2018

Staid an Aontais 2018

In 2018, d’éiligh an tUachtarán Juncker go mbeadh Eoraip níos ceannasaí ann, rud a chuirfeadh ar chumas na mBallstát a bheith ina ngníomhaithe domhanda. Agus é ag féachaint chun cinn ar 2019, leag sé amach san óráid tograí – maidir leis an imirce, an chibearshlándáil agus an beartas eachtrach – a rachadh chun sochair do na saoránaigh roimh na toghcháin Eorpacha.

Staid an Aontais 2017

Staid an Aontais 2017

In 2017, labhair an tUachtarán Juncker go dearfach san óráid a thug sé uaidh, agus luaigh sé go bhfuil an chóir linn arís san Eoraip. D’fhéach sé chun cinn san óráid, freisin, agus mhol treochlár le haghaidh Aontas Eorpach níos aontaithe, níos láidre agus níos daonlathaí. Ghlac an Coimisiún sraith tionscnamh sna réimsí seo: an trádáil, scagadh infheistíochta, an chibearshlándáil, earnáil na tionsclaíochta, sreabhadh sonraí agus an daonlathas.

Staid an Aontais 2016

Staid an Aontais 2016

Dáta: Dé Céadaoin, 14 Meán Fómhair 2016. Áit: Parlaimint na hEorpa

State of the Union 2015

State of the Union 2015

In 2015, President Juncker's first State of the Union Address focused on major challenges included the emerging refugee crisis, the future of the euro, and foreign policy. President Juncker presented new proposals in the fields of migration, external action, and economic and fiscal policy.

Buaicphointí – athfhriotail

2018

Leanfaidh ár n-iarrachtaí ar aghaidh gan stad, gan staonadh sa bhliain atá romhainn chun foirfeacht a bhaint amach san Aontas Eorpach neamhfhoirfe seo. (…) Bainfimid an leas is fearr is féidir as na 250 lá atá romhainn roimh na toghcháin Eorpacha lena chruthú do na saoránaigh gur féidir leis an Aontas, agus muid ag gníomhú le chéile, an méid a bhfuil súil leis agus an méid a gheallamar ag tús ár dtéarma oifige a chur i gcrích

Agus an staid gheopholaitiúil mar atá, is í seo uain na hEorpa: is í seo uain na ceannasachta Eorpaí. An cheannasacht a chomhroinnt – nuair is gá agus áit a bhfuil gá – is ar an gcaoi sin a neartaíonn gach aon cheann dár Stáit agus dár náisiúin.

Má tá grá agat don Eoraip, tá grá agat dá náisiúin. Má tá grá agat do do thír féin, tá grá agat don Eoraip. Is mór is fiú an tírghrá. Tá nimh agus cealg fite fuaite sa náisiúnachas ainrianta.

2017

[Tá] sruth agus gaoth leis an Eoraip athuair. Tá an t-ionú ann ach ní mhairfidh sé go deo. Is mithid anois Eoraip níos aontaithe, níos láidre agus níos daonlathaí a thógáil.

Síneann an Eoraip ó Vigo go Varna. Ón Spáinn go dtí an Bhulgáir. Is leis an dá scamhóg, an tOirthear agus an tIarthar, a chaithfidh an Eoraip a hanáil a tharraingt. Mura ndéanfaidh sí amhlaidh, beidh saothar anála ar an mór-roinn seo againne.

Caithfidh an tAontas Eorpach a bheith in ann gníomhú ar dhóigh níos gasta agus níos cinntithí, agus baineann sé sin leis an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta freisin. (…) Thosaíomar ar bhail a chur ar dhíon Theach na hEorpa. Ach tá an ghrian amuigh anois agus, sula dtaga smúit uirthi, ní foláir dúinn slacht a chur [air].

2016

In ainneoin na héagsúlachta, tig linn fós a bheith aontaithe. Ní ceart ná ní ceadmhach do náisiúin mhóra dhaonlathacha na hEorpa géilleadh do ráig an phobalachais. Ní ceart ná ní ceadmhach don Eoraip cúbadh roimh an sceimhlitheoireacht. Ní ceart sin – ní mór do na Ballstáit Eoraip nua a thógáil a dhéanfaidh sinn a chosaint. Agus ní mór dúinne, na hinstitiúidí Eorpacha, cuidiú leo an gealltanas sin a chur i gcrích.

Is í an dlúthpháirtíocht a choinníonn an tAontas ina chéile. (…) Más sa Phortaingéil a tharla an loscadh sléibhe, is eitleáin de chuid na hIodáile a mhúch. Más sa Rómáin a theip ar an leictreachas, is le gineadóirí de chuid na Sualainne a cuireadh ar siúl arís é. Más sa Ghréig a tháinig na dídeanaithe i dtír, is i bpubaill de chuid na Slóvaice a chodail siad.

Ní ceart dúinn an tslándáil a ligean uainn ar son na caoinfhulaingthe. Ní mór dúinn fios a bheith againn ina dtaobh siúd atá ag teacht thar teorainn isteach. (…) Aon uair a thiocfaidh duine isteach nó amach as an Aontas Eorpach, beidh taifead ann maidir le huair, áit agus fáth a theachta nó a imeachta.

2015

Ní maith an staid ina bhfuil ár nAontas Eorpach. Ní leor a bhfuil den Eorpachas san Aontas seo. Agus ní leor a bhfuil den Aontas san Aontas seo. Ní mór dúinn é sin a athrú. Agus ní mór dúinn é a athrú anois.

Creidim gur féidir linn, agus gur cheart dúinn, ár gcion féin a dhéanamh ar an leibhéal domhanda; ní le teann mórála, ach toisc go bhfuil rud éigin le tairiscint againn. (...) Is mian liom an Eoraip a bheith ar thosach an tslua. Ach an tAontas Eorpach a bheith aontaithe ina chéile go daingean, is féidir linn an domhan a athrú.

Ach maidir le báid a bheith á gcoinneáil amach ó chéanna, campaí dídeanaithe a bheith á gcur trí thine (...) ní hé sin an Eoraip. An Eoraip, sin an báicéir in Kos a thugann a chuid aráin uaidh saor in aisce do chréatúir ocracha atuirseacha. An Eoraip, sin na mic léinn in München agus in Passau a thugann éadaí leo do na daoine atá i ndiaidh an stáisiún traenach a bhaint amach. (...) Sin an Eoraip ar mhaith liom cónaí inti.