Politikas jomas

Komisijas programmā migrācijas jomā izklāstīti tūlītēji atbildes pasākumi, reaģējot uz krīzes situāciju Vidusjūras reģionā, un noteikti ilgtermiņa pasākumi, lai pārvaldītu migrāciju visos tās aspektos.

Jaunumi

Konteksts

Migrācija ir viena no Junkera vadītās Komisijas politiskajām prioritātēm. Vissvarīgākais ir šo jautājumu risināt visaptveroši.

Komisijas programma migrācijas jomā definē steidzamus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu cilvēciskas traģēdijas un uzlabotu spēju reaģēt uz ārkārtas situācijām.

Vidusjūras reģiona krīze gan ir pievērsusi galveno uzmanību steidzamākajām vajadzībām, tomēr tā atsedz arī daudzus ES migrācijas rīcībpolitikas un instrumentu strukturālos ierobežojumus. Eiropas Savienībai ir jārod pareizs līdzsvars un nepārprotami jāsignalizē Eiropas iedzīvotājiem, ka migrāciju sekmīgāk iespējams pārvaldīt kolektīvi. Tāpēc programma definē arī jaunu stratēģisku pieeju vidēja un ilgāka termiņa migrācijas pārvaldībai.

Sīkāk par to var lasīt Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Lai risinātu vēl nepieredzēto ārkārtas situāciju, kas valda maršrutā no Vidusjūras reģiona austrumiem uz Rietumbalkāniem, ES un šajā ziņā visvairāk skartās valstis vienojās par rīcības plānu ar 17 punktiem. Runa ir par šādiem pasākumiem:

 • pastāvīga informācijas apmaiņa;
 • sekundārās kustības ierobežošana;
 • atbalsts bēgļiem un pajumtes un atpūtas vietas nodrošināšana;
 • migrācijas plūsmu kopīga pārvaldība;
 • robežu pārvaldība;
 • cilvēku kontrabandas un tirdzniecības apkarošana.

ES sadarbojas arī ar Āfrikas Savienību, un šī sadarbība ir būtisks elements vispārējā pieejā migrācijai un mobilitātei. 2014. gada aprīlī pieņemtajā rīcības plānā galvenā uzmanība ir pievērsta šādiem tematiem:

 • cilvēku tirdzniecība;
 • naudas pārvedumi;
 • diasporas;
 • mobilitāte un darbaspēka migrācija (arī mobilitāte Āfrikas robežās);
 • starptautiskā aizsardzība (arī attiecībā uz iekšzemē pārvietotām personām);
 • nelikumīga migrācija.

Dokumenti