Poliitikavaldkonnad

Komisjoni rände tegevuskavas kirjeldatakse viivitamatut reageerimist kriisiolukorrale Vahemere piirkonnas ja määratakse kindlaks pikaajalisemad meetmed rände kõigi aspektide haldamiseks.

Viimati lisatud

Taust

Ränne on Junckeri komisjoni üks peamistest poliitilistest prioriteetidest. Rände küsimusele tuleb läheneda igakülgselt.

Komisjoni rände tegevuskavas on määratletud kiireloomulised meetmed, mille abil hoida ära uusi inimtragöödiaid ja tugevdada hädaolukordade lahendamise mehhanisme.

Kui kriis Vahemere piirkonnas on seadnud tähelepanu keskmesse viivitamatud vajadused, on see samuti paljastanud ELi rändepoliitika ja selle vahendite olulisi struktuurilisi piiranguid. EL peab saavutama õige tasakaalu ja saatma eurooplastele selge sõnumi, et rändeküsimusi saab paremini hallata üheskoos. Seepärast esitatakse rändekavas uus strateegiline lähenemisviis rändeküsimuste haldamisele keskmises ja pikemas perspektiivis.

Täieliku teabe saamiseks tutvuge rände ja siseasjade peadirektoraadi veebisaidiga.

Et lahendata enneolematut hädaolukorda Vahemere idaosa ja Lääne-Balkani rändeteel, leppisid EL ja kõige enam mõjutatud riigid asjaomases piirkonnas kokku 17punktilises tegevuskavas. Meetmed hõlmavad järgmist:

 • pidev teabevahetus;
 • teisese rände piiramine;
 • pagulaste toetamine ning peavarju ja puhkevõimaluste pakkumine;
 • rändevoogude ühine haldamine;
 • piirihaldus;
 • inimeste ebaseadusliku üle piiri toimetamise ja inimkaubanduse vastane võitlus.

EL teeb rände ja liikuvuse suhtes järgitava üldise lähenemisviisi raames koostööd ka Aafrika Liiduga. Aprillis 2014 vastu võetud tegevuskavas keskendutakse järgmistele teemadele:

 • inimkaubandus;
 • rahasaadetised;
 • diasporaa;
 • liikuvus ja tööjõu ränne (sh Aafrika riikide vaheline liikuvus);
 • rahvusvaheline kaitse (sh riigisisesed põgenikud);
 • ebaseaduslik ränne.

Dokumendid