Области на политиката

В програмата на Комисията за миграцията се очертава непосредствен отговор на кризисното положение в Средиземноморието и се определят по-дългосрочни стъпки за управление на миграцията във всички нейни аспекти.

Новости

Контекст

Миграцията е един от политическите приоритети на Комисията на Юнкер. Основната цел е към този въпрос да се подходи по всеобхватен начин.

В програмата на Комисията за миграцията се определят непосредствени мерки за предотвратяване на човешки трагедии и за укрепване капацитета за реагиране при извънредни ситуации.

И докато кризата в Средиземноморието насочи вниманието към непосредствените нужди, тя също така разкри много по отношение на структурните ограничения на политиката и инструментите на ЕС в областта на миграцията. ЕС трябва да постигне правилния баланс и да изпрати ясно послание до гражданите, че миграцията може да бъде по-добре управлявана колективно. Ето защо в програмата също така се определя нов стратегически подход за управление на миграцията в средносрочен и дългосрочен план.

Подробна информация може да бъде намерена на уебсайта на генерална дирекция (отдел) „Миграция и вътрешни работи“.

За справяне с безпрецедентната извънредна ситуация по маршрута през Източното Средиземноморие и Западните Балкани ЕС и най-силно засегнатите страни в този регион се споразумяха относно план за действие от 17 точки. Мерките обхващат:

 • постоянен обмен на информация
 • ограничаване на вторичните движения
 • подпомагане на бежанците и осигуряване на подслон и условия за почивка
 • споделено управление на миграционните потоци
 • управление на границите
 • борба с контрабандата и трафика на хора

Като част от своя глобален подход към миграцията и мобилността ЕС също така работи с Африканския съюз. Планът за действие, приет през април 2014 г., е съсредоточен върху:

 • трафика на хора
 • паричните преводи
 • диаспората
 • мобилността и трудовата миграция (включително между африканските държави)
 • международната закрила (включително за вътрешно разселени лица)
 • незаконната миграция

Документи