Oblasti politiky

 • Bezpečnostná únia

  Bezpečnostná únia

  Cieľom Európskeho programu v oblasti bezpečnosti je výraznejšia, koordinovanejšia a komplexnejšia reakcia EÚ na terorizmus a počítačovú kriminalitu.

 • Justičná spolupráca

  Justičná spolupráca

  Spolupráca v duchu vzájomnej dôvery v trestných veciach s cieľom bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, pašovaniu a korupcii. Vytvorenie európskeho priestoru spravodlivosti prepojením rôznych vnútroštátnych právnych systémov v celej EÚ pre uľahčenie života občanom a podnikom.

 • Základné práva

  Základné práva

  Ochrana právneho štátu a základných práv ukončením procesu pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach a zabezpečenie súladu všetkých návrhov Komisie s Chartou základných práv Európskej únie. Antidiskriminačná smernica bojuje proti diskriminácii a podporuje rodovú rovnosť.

 • Ochrana údajov

  Ochrana údajov

  Reforma pravidiel o ochrane údajov, ktorej cieľom je poskytnúť občanom kontrolu nad ich osobnými údajmi a pomôcť podnikom. Zabezpečenie ochrany osobných údajov občanov EÚ aj v krajinách mimo EÚ.

 • Ochrana spotrebiteľa

  Ochrana spotrebiteľa

  Ochrana spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia zlepšením bezpečnosti tovarov, služieb a potravín; lepšia informovanosť spotrebiteľov; efektívnejšie presadzovanie pravidiel ochrany spotrebiteľa a prispôsobenie spotrebiteľského práva digitalizácii.

Aktuality

Kontext

Objectives
 • Vykonávanie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti na boj proti terorizmu a predchádzanie radikalizácii
 • Boj proti korupcii a cezhraničnej a organizovanej trestnej činnosti
 • Umožniť občanom a spoločnostiam v EÚ chrániť svoje práva mimo domovskej krajiny zlepšením vzájomného uznávania rozsudkov vydaných súdmi kdekoľvek v EÚ
 • Vytvorenie nezávislej Európskej prokuratúry na boj proti podvodom a zneužívaniu finančných zdrojov EÚ
 • Ochrana základných práv občanov EÚ a vykonávanie antidiskriminačnej smernice na boj proti diskriminácii a podporu rodovej rovnosti
 • Ukončenie procesu pristúpenia EÚ k Dohovoru Rady Európy o ľudských právach
 • Zabezpečenie súladu všetkých návrhov Komisie s Chartou základných práv Európskej únie
 • Reforma pravidiel EÚ na ochranu údajov a zabezpečenie náležitej ochrany osobných údajov občanov EÚ zo strany vládnych agentúr a spoločností v USA
 • Zabezpečenie práv spotrebiteľov prostredníctvom právnych predpisov, zosúladenie pravidiel s hospodárskymi a sociálnymi zmenami, najmä v oblasti digitálnych technológií, energetiky a finančných služieb
 • Zaručenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu a podpora spotrebiteľov pri rozhodovaní sa na základe jasných, presných a ucelených informácií

Dokumenty