Obszary działalności

 • Unia bezpieczeństwa

  Unia bezpieczeństwa

  Celem europejskiej agendy bezpieczeństwa jest zapewnienie silniejszej, bardziej skoordynowanej i kompleksowej odpowiedzi UE na terroryzm i cyberprzestępczość.

 • Współpraca sądowa

  Współpraca sądowa

  Współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu w zakresie spraw karnych w celu zwalczania handlu ludźmi, przemytu i korupcji. Stworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości poprzez powiązanie różnych krajowych systemów prawnych w całej UE, co ma ułatwiać życie obywatelom i przedsiębiorstwom.

 • Prawa podstawowe

  Prawa podstawowe

  Ochrona praworządności i praw podstawowych poprzez przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka i zagwarantowanie przestrzegania europejskiej karty praw podstawowych we wszystkich wnioskach ustawodawczych Komisji. Dyrektywa antydyskryminacyjna zwalcza dyskryminację i wspiera równouprawnienie płci.

 • Ochrona danych

  Ochrona danych

  Reforma przepisów w zakresie ochrony danych zapewnia wszystkim możliwość kontroli danych osobowych i pomaga przedsiębiorcom. Zapewnienie ochrony danych osobowych obywateli UE również przez państwa spoza UE.

 • Ochrona konsumentów

  Ochrona konsumentów

  Ochrona i wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez poprawę bezpieczeństwa konsumentów w odniesieniu do towarów, usług i żywności; lepsze informowanie konsumentów; poprawę egzekwowania przepisów ochrony konsumentów i dostosowanie prawa konsumenckiego do epoki cyfrowej.

Aktualności

Kontekst

Objectives
 • Wdrażanie Europejskiej agendy bezpieczeństwa w celu zwalczania terroryzmu i zapobiegania radykalizacji postaw
 • Zwalczanie korupcji, przestępczości transgranicznej i zorganizowanej
 • Umożliwienie obywatelom i przedsiębiorstwom w UE egzekwowania swoich praw za granicą dzięki poprawie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w całej UE
 • Stworzenie niezależnej Prokuratury Europejskiej w celu zwalczania oszustw i niewłaściwego wykorzystania środków unijnych
 • Ochrona praw podstawowych obywateli UE oraz wdrażanie dyrektywy antydyskryminacyjnej, mającej na celu walkę z dyskryminacją oraz wspieranie równości płci
 • Przystąpienie UE do konwencji praw człowieka Rady Europy
 • Zagwarantowanie, aby wszystkie wnioski ustawodawcze Komisji były zgodne z Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej
 • Reforma unijnych przepisów dotyczących ochrony danych i zagwarantowanie odpowiedniej ochrony danych osobowych obywateli UE przez amerykańskie agencje rządowe i przedsiębiorstwa
 • Ochrona praw konsumentów za pomocą przepisów oraz zagwarantowanie dostosowania przepisów do zmian gospodarczych i społecznych, zwłaszcza w sektorach technologii cyfrowych, energii i usług finansowych
 • Zagwarantowanie bezpieczeństwa produktów na jednolitym rynku oraz pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomego wyboru na podstawie jasnych, precyzyjnych i spójnych informacji

Dokumenty