Kontekst

Objectives
  • Ułatwienie obywatelom i przedsiębiorstwom w UE egzekwowania swoich praw za granicą dzięki poprawie wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w całej UE
  • Zwalczanie zorganizowanej przestępczości takiej jak handel ludźmi, przemyt i cyberprzestępczość oraz walka z korupcją
  • Przystąpienie UE do konwencji Rady Europy o ochronie praw człowieka
  • Uzyskanie gwarancji od amerykańskich agencji rządowych i przedsiębiorstw co do tego, że odpowiednio chronią dane osobowe obywateli UE
  • Dalsze prace nad ogólnounijnymi przepisami przeciwko dyskryminacji.

Dokumenty