Beleidsterreinen

 • Veiligheidsunie

  Veiligheidsunie

  De Europese veiligheidsagenda is gericht op een krachtigere, beter gecoördineerde en bredere aanpak van terrorisme, misdaad en cybercriminaliteit.

 • Justitiële samenwerking

  Justitiële samenwerking

  Werken in wederzijds vertrouwen bij strafzaken in de strijd tegen mensenhandel, smokkel en corruptie. Een Europese rechtsruimte creëren via samenwerking tussen de verschillende nationale rechtsstelsels in de EU om daarmee het leven makkelijker te maken voor burgers en bedrijven.

 • Grondrechten

  Grondrechten

  De rechtsstaat en de grondrechten beschermen door toetreding van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en zorgen dat alle voorstellen van de Commissie aan het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens voldoen. De antidiscriminatierichtlijn bestrijdt discriminatie en bevordert gendergelijkheid.

 • Gegevensbescherming

  Gegevensbescherming

  De privacyregels hervormen om mensen zeggenschap te geven over hun persoonsgegevens en bedrijven te helpen. Ervoor zorgen dat ook de landen buiten de EU de persoonsgegevens van EU-burgers beschermen.

 • Consumentenbescherming

  Consumentenbescherming

  Consumenten beschermen en mondig maken met strengere regels voor de veiligheid van producten, diensten en levensmiddelen; consumenten beter informeren; het consumentenrecht beter handhaven en aanpassen aan het digitale tijdperk.

Nieuws

Achtergrond

Objectives
 • Een Europese Veiligheidsagenda tegen terrorisme en radicalisering invoeren
 • Corruptie en grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad bestrijden
 • De rechten van EU-burgers en bedrijven in andere EU-landen garanderen door een betere wederzijdse erkenning van vonnissen in de hele EU
 • Een onafhankelijk Europees openbaar ministerie oprichten om fraude en misbruik van EU-geld te bestrijden
 • De grondrechten van EU-burgers beschermen en een antidiscriminatierichtlijn invoeren om discriminatie te bestrijden en gendergelijkheid te bevorderen
 • De toetreding afronden van de EU tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa
 • Ervoor zorgen dat alle voorstellen van de Commissie aan het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voldoen
 • De EU-gegevensbeschermingsregels hervormen en garanderen dat Amerikaanse overheidsinstanties en bedrijven de persoonsgegevens van EU-burgers afdoende beschermen
 • De consumentenrechten wettelijk vastleggen en de regels aanpassen aan economische en maatschappelijke veranderingen, met name op digitaal gebied en op het gebied van energie en financiële diensten
 • De veiligheid van producten op de interne markt garanderen en de consument helpen kiezen op basis van duidelijke, correcte en consequente informatie

Stukken