Politikas jomas

 • Drošības savienība

  Drošības savienība

  Eiropas drošības programmas mērķis ir panākt, ka ES reakcija uz terorismu un kibernoziedzību ir spēcīgāka, saskaņotāka un visaptverošāka.

 • Tiesu iestāžu sadarbība

  Tiesu iestāžu sadarbība

  Savstarpēji uzticoties, sadarboties krimināllietās, lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību, kontrabandu un korupciju. Izveidot Eiropas tiesiskuma telpu, kurā visu ES dalībvalstu tiesību sistēmas ir savstarpēji saistītas, līdz ar to atvieglojot dzīvi iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

 • Pamattiesības

  Pamattiesības

  Aizsargāt tiesiskumu un pamattiesības, gādājot par ES pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību konvencijai un to, ka visos Komisijas priekšlikumos ir ievērota Eiropas Cilvēktiesību harta. Diskriminācijas novēršanas direktīva cīnās pret diskrimināciju un veicina dzimumu līdztiesību.

 • Datu aizsardzība

  Datu aizsardzība

  Reformēt noteikumus datu aizsardzības jomā, dot cilvēkiem iespēju kontrolēt savus personas datus un palīdzēt uzņēmumiem. Nodrošināt, ka arī ārpussavienības valstis aizsargā ES iedzīvotāju personas datus.

 • Patērētāju aizsardzība

  Patērētāju aizsardzība

  Aizsargāt un atbalstīt patērētājus, veicinot ražojumu, pakalpojumu un pārtikas produktu drošumu; labāk informēt patērētājus; uzlabot patērētāju aizsardzības noteikumu piemērojumu un pielāgot patēriņa tiesības digitālajam laikmetam.

Jaunumi

Konteksts

Objectives
 • Īstenot Eiropas drošības programmu, lai cīnītos pret terorismu un novērstu radikalizāciju.
 • Cīnīties ar korupciju, pārrobežu un organizēto noziedzību.
 • Gādāt, lai ES pilsoņi un uzņēmumi var aizstāvēt savas tiesības ārzemēs, uzlabojot tiesu spriedumu savstarpējo atzīšanu visā ES teritorijā.
 • Izveidot neatkarīgu Eiropas Prokuratūru, lai cīnītos pret krāpšanu un ES līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu.
 • Aizsargāt ES iedzīvotāju pamattiesības un īstenot Diskriminācijas novēršanas direktīvu, lai cīnītos pret diskrimināciju un veicinātu dzimumu līdztiesību.
 • Pabeigt ES pievienošanos Eiropas Padomes Cilvēktiesību konvencijai.
 • Nodrošināt, ka visos Komisijas priekšlikumos ir ievērota Eiropas Savienības Pamattiesību harta.
 • Reformēt ES datu aizsardzības noteikumus un nodrošināt, ka ASV valdības aģentūras un uzņēmumi pienācīgi aizsargā ES pilsoņu personas datus.
 • Aizsargāt patērētāju tiesības tiesiski un gādājot, ka noteikumi ir pielāgoti ekonomiskajām un sociālajām pārmaiņām, īpaši digitālo tehnoloģiju jomā, enerģētikā un finanšu pakalpojumu jomā.
 • Garantēt ražojumu drošumu vienotajā tirgū un palīdzēt patērētājiem veikt izvēli, pamatojoties uz skaidru, precīzu un konsekventu informāciju.

Dokumenti