Réimsí beartais

 • An tAontas Slándála

  An tAontas Slándála

  Is é is aidhm don Chlár Oibre Eorpach maidir leis an tSlándáil bearta an Aontais Eorpaigh i gcoinne na sceimhlitheoireachta, na coireachta agus na cibearchoireachta a dhéanamh níos láidre, níos comhordaithe agus níos cuimsithí.

 • Comhar breithiúnach

  Comhar breithiúnach

  Feidhmiú le muinín as a chéile ar ábhair choiriúla chun an gháinneáil ar dhaoine, an smuigleáil agus an t-éilliú a chomhrac. Réimse ceartais Eorpach a chur ar bun trí naisc a chruthú idir na córais éagsúla dlí náisiúnta éagsúla ar fud an Aontais Eorpaigh, sa dóigh go ndéanfar éascaíocht do shaoránaigh agus do chuideachtaí.

 • Cearta bunúsacha

  Cearta bunúsacha

  An smacht reachta agus cearta bunúsacha a chosaint trí aontachas an Aontais Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine a thabhairt i gcrích agus a chinntiú go mbeidh gach togra ón gCoimisiún i gcomhréir le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh. Leis an Treoir maidir leis an bhFrith-Idirdhealú cuirtear i gcoinne an idirdhealaithe agus cothaítear comhionannas inscne.

 • Cosaint sonraí

  Cosaint sonraí

  Athchóiriú a dhéanamh ar na rialacha maidir le cosaint sonraí chun go mbeidh smacht ag daoine ar a sonraí pearsanta féin agus chun cuidiú le gnólachtaí. A áirithiú go ndéanfaidh tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach sonraí pearsanta shaoránaigh an Aontais Eorpaigh a chosaint freisin.

 • Cosaint tomhaltóirí

  Cosaint tomhaltóirí

  Tomhaltóirí a chosaint agus a chumasú trí shábháilteacht tomhaltóirí a neartú i gcás earraí, seirbhísí agus bia; eolas níos fearr a chur ar fáil do thomhaltóirí; forfheidhmiú na rialacha tomhaltais a fheabhsú agus an dlí tomhaltais a chur in oiriúint don ré dhigiteach.

An scéala is déanaí

Cúlra

Objectives
 • Clár Oibre Eorpach Slándála a chur chun feidhme d'fhonn an sceimhlitheoireacht a chomhrac agus an radacú a chosc
 • Comhrac a chur ar an éilliú, ar an gcoireacht trasteorann agus ar an gcoireacht eagraithe
 • É a chur ar a gcumas do shaoránaigh agus do ghnólachtaí san Aontas Eorpach a gcearta a chosaint lasmuigh dá dtír féin, trí fheabhas a chur ar an gcaoi a ndéantar breithiúnais cúirteanna a aithint go frithpháirteach ar fud an Aontais
 • Oifig Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh neamhspleách a bhunú chun comhrac a chur ar an éilliú agus ar mhí-úsáid airgid de chuid an Aontais
 • Cearta bunúsacha shaoránaigh an Aontais a chosaint agus Treoir maidir leis an bhFrith-Idirdhealú a chur chun feidhme chun an t-idirdhealú a chomhrac agus an comhionannas inscne a chur chun cinn
 • Aontachas an Aontais Eorpaigh do Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Chearta an Duine a thabhairt i gcrích
 • Deimhin a dhéanamh de go n-urramaíonn gach togra ón gCoimisiún Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh
 • Athchóiriú a dhéanamh ar rialacha an Aontais maidir le cosaint sonraí agus deimhin a dhéanamh de go ndéanann gníomhaireachtaí rialtais de chuid SAM agus comhlachtaí sa tír sin leorchosaint ar shonraí pearsanta na saoránach
 • Cearta tomhaltóirí a chosaint le reachtaíocht agus deimhin a dhéanamh de go bhfuil rialacha in oiriúint d'athruithe eacnamaíocha agus sóisialta, go háirithe sa réimse digiteach, in earnáil an fhuinnimh agus sna seirbhísí airgeadais
 • Sábháilteacht táirgí sa mhargadh aonair a chinntiú agus cuidiú le tomhaltóirí a gcuid roghanna a dhéanamh ar bhonn eolas atá soiléir cruinn comhsheasmhach

Cáipéisí