Poliitikavaldkonnad

 • Julgeolekuliit

  Julgeolekuliit

  Euroopa julgeoleku tegevuskava eesmärgiks on tõhusamad, kooskõlastatumad ja terviklikumad ELi meetmed terrorismi, kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastu võitlemiseks.

 • Õigusalane koostöö

  Õigusalane koostöö

  Teha vastastikusel usaldusel põhinevat koostööd kriminaalasjades, et võidelda inimkaubanduse, smugeldamise ja korruptsiooni vastu. Luua Euroopa õigusruum, ühendades erinevad riiklikud õigussüsteemid kõikjal ELis, lihtsustades seeläbi nii kodanike kui ka ettevõtjate elu.

 • Põhiõigused

  Põhiõigused

  Kaitsta õigusriigi põhimõtet ja põhiõigusi, viies lõpule ELi ühinemise Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja tagada, et kõik komisjoni ettepanekud oleksid kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga. Diskrimineerimisvastane direktiiv aitab võidelda diskrimineerimise vastu ja edendab soolist võrdõiguslikkust.

 • Andmekaitse

  Andmekaitse

  Reformida andmekaitse-eeskirju, et anda inimestele kontroll oma isikuandmete üle ja aidata ettevõtjaid. Tagada, et ka kolmandad riigid kaitseksid ELi kodanike isikuandmeid.

 • Tarbijakaitse

  Tarbijakaitse

  Kaitsta tarbijaid ja suurendada nende mõjuvõimu, parandades nende jaoks kaupade, teenuste ja toiduainete ohutust; kasutada tõhusamalt teavitamisvõimalusi; parandada tarbijaeeskirjade jõustamist ning kohandada tarbijaõigust digiajastuga.

Viimati lisatud

Taust

Objectives
 • Rakendada Euroopa julgeoleku tegevuskava, et võidelda terrorismiga ja ennetada radikaliseerumist.
 • Võidelda korruptsiooni, piiriülese ja organiseeritud kuritegevuse vastu
 • Võimaldada ELi kodanikel ja ettevõtjatel kaitsta oma õigusi väljaspool oma koduriiki, parandades kohtuotsuste vastastikust tunnustamist kogu ELis.
 • Luua sõltumatu Euroopa Prokuratuur, et võidelda pettuse ja ELi vahendite väärkasutamise vastu
 • Kaitsta ELi kodanike põhiõigusi ja rakendada diskrimineerimisvastast direktiivi, et võidelda diskrimineerimise vastu ja edendada soolist võrdõiguslikkust
 • Viia lõpule ELi ühinemine Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooniga
 • Tagada, et kõik komisjoni ettepanekud on täielikult kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga
 • Reformida ELi andmekaitse-eeskirju ja tagada, et USA valitsusasutused ja ettevõtted kaitsevad asjakohaselt ELi kodanike isikuandmeid
 • Kaitsta tarbijate õigusi õigusaktide abil, tagades, et eeskirju on kohandatud vastavalt majanduslikele ja sotsiaalsetele muutustele – eelkõige digi-, energeetika ja finantsteenuste valdkonnas.
 • Tagada siseturul olevate toodete ohutus ja aidata tarbijatel teha valikuid selge, täpse ja tervikliku teabe põhjal

Dokumendid