Τομείς πολιτικής

 • Ένωση Ασφάλειας

  Ένωση Ασφάλειας

  Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια στοχεύει σε μια ισχυρότερη, πιο συντονισμένη και ολοκληρωμένη αντίδραση της ΕΕ στα τρομοκρατικά εγκλήματα και στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

 • Δικαστική συνεργασία

  Δικαστική συνεργασία

  Συνεργασία σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης σε ποινικές υποθέσεις για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, του λαθρεμπορίου και της διαφθοράς. Δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης μέσω της σύνδεσης των διαφόρων εθνικών νομικών συστημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων.

 • Θεμελιώδη δικαιώματα

  Θεμελιώδη δικαιώματα

  Με την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστατεύεται το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και διασφαλίζεται ότι όλες οι προτάσεις της Επιτροπής τηρούν τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η οδηγία κατά των διακρίσεων καταπολεμά τις διακρίσεις και προάγει την ισότητα των φύλων.

 • Προστασία δεδομένων

  Προστασία δεδομένων

  Αναμόρφωση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων, ώστε οι πολίτες να έχουν τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ και από τις χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

 • Προστασία των καταναλωτών

  Προστασία των καταναλωτών

  Προστασία και στήριξη των καταναλωτών μέσω της αύξησης της ασφάλειάς τους όσον αφορά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα τρόφιμα· καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών· ενίσχυση της επιβολής των κανόνων προστασίας των καταναλωτών και προσαρμογή της νομοθεσίας για τους καταναλωτές στην ψηφιακή εποχή.

Επικαιρότητα

Γενικό πλαίσιο

Objectives
 • Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια με στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης
 • Καταπολέμηση της διαφθοράς, του διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος
 • Διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ να προασπίζουν τα δικαιώματά τους εκτός της χώρας τους, χάρη στην καλύτερη αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ
 • Δημιουργία ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την καταπολέμηση της απάτης και της κατάχρησης των κονδυλίων της ΕΕ
 • Προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και εφαρμογή της Οδηγίας κατά της Διακριτικής Μεταχείρισης με στόχο την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης και την προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Ολοκλήρωση της προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Τήρηση των αρχών του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Αναμόρφωση των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ και εξασφάλιση εγγυήσεων ότι οι κρατικές υπηρεσίες και οι εταιρείες των ΗΠΑ θα προστατεύουν επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της ΕΕ
 • Προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω της νομοθεσίας, προσαρμογή των κανόνων στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές – ιδίως όσον αφορά τον ψηφιακό τομέα, την ενέργεια και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • Εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά και παροχή βοήθειας στους καταναλωτές ώστε να μπορούν να επιλέγουν με βάση σαφείς, ακριβείς και συνεπείς πληροφορίες

Έγγραφα