Oblasti politiky

 • Security Union

  Security Union

  The European Agenda on Security aims for a stronger, more coordinated and comprehensive EU response to terrorism crime and cybercrime.

 • Soudní spolupráce

  Soudní spolupráce

  Spolupracovat ve vzájemné důvěře v oblasti trestněprávních záležitostí v zájmu boje proti obchodování s lidmi, pašování a korupci. Vytvořit evropský soudní prostor propojením různých vnitrostátních právních systémů v rámci EU, a usnadnit tak situaci občanům i podnikům.

 • Základní práva

  Základní práva

  Chránit právní stát a základní práva uzavřením dohody o přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech a zajištěním souladu všech návrhů Komise s Listinou základních práv Evropské unie. Cílem antidiskriminační směrnice je bojovat proti diskriminaci a prosazovat rovnost žen a mužů.

 • Ochrana údajů

  Ochrana údajů

  Modernizovat pravidla ochrany údajů tak, aby občanům umožňovala udržet si kontrolu nad svými osobními údaji a usnadňovala situaci podnikům. Zajistit ochranu osobních údajů občanů EU i v zemích mimo Unii.

 • Ochrana spotřebitele

  Ochrana spotřebitele

  Chránit spotřebitele a posilovat jejich postavení prosazováním bezpečnosti výrobků, služeb a potravin; Zajišťovat informovanost spotřebitelů; Optimalizovat prosazování pravidel na ochranu spotřebitelů a přizpůsobovat související právní předpisy digitálnímu věku.

Novinky

Souvislosti

Objectives
 • Provádět Evropský program pro bezpečnost s cílem bojovat proti terorismu a předcházet radikalizaci
 • Bojovat proti korupci a přeshraniční a organizované trestné činnosti
 • Umožnit občanům i podnikům v EU, aby mohli prosazovat svá práva v jiné členské zemi tím, že se dále zlepší situace ve vzájemném uznávání soudních rozhodnutí mezi členskými státy EU
 • Vytvořit nezávislý úřad evropského veřejného žalobce pro účely boje proti podvodům a zneužívání finančních prostředků EU
 • Chránit základní práva občanů EU a provádět protidiskriminační směrnici zaměřenou na boj proti diskriminaci a na podporu rovnosti žen a mužů
 • Dokončit proces přistoupení EU k Úmluvě Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod
 • Zajistit, aby všechny návrhy Komise byly v souladu s Listinou základních práv Evropské unie
 • Reformovat pravidla EU týkající se ochrany údajů a prosadit, aby vládní agentury USA a podniky ze Spojených států dodržovaly pravidla na ochranu osobních údajů občanů EU
 • Chránit práva spotřebitelů prostřednictvím právních předpisů a zajistit přitom, aby právní předpisy byly přizpůsobeny hospodářským a společenským změnám, zejména pokud jde o digitální oblast, energetiku a finanční služby
 • Zaručit bezpečnost výrobků na jednotném trhu a usnadňovat spotřebitelům rozhodování díky jasným, přesným a uceleným informacím

Dokumenty