Области на политиката

 • Съюз на сигурност

  Съюз на сигурност

  Целта на Европейската програма за сигурност е ЕС да се противопостави на тероризма и киберпрестъпността чрез по-решителни, по-координирани и всеобхватни действия.

 • Съдебно сътрудничество

  Съдебно сътрудничество

  Работа при взаимно доверие по наказателноправни въпроси за справяне с трафика на хора, незаконното превеждане през граница и корупцията. Създаване на Европейско пространство на правосъдие чрез свързване на различните национални правни системи в ЕС, което ще улесни гражданите и предприятията.

 • Основни права

  Основни права

  Защита на принципите на правовата държава и основните права чрез приключване на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека и гарантиране, че всички предложения на Комисията са съобразени с Хартата на основните права на Европейския съюз. Директивата за борба с дискриминацията се бори срещу дискриминацията и насърчава равенството между половете.

 • Защита на данните

  Защита на данните

  Реформа на правилата за защита на данните, за да се позволи на хората да контролират своите лични данни и да се помогне на предприятията. Гарантиране на защитата на личните данни на гражданите на ЕС и в страните извън ЕС.

 • Защита на потребителите

  Защита на потребителите

  Защита и оправомощаване на потребителите чрез подобряване на безопасността на стоките, услугите и храните; по-добро информиране на потребителите; подобряване на прилагането на правилата за защита на потребителите и адаптиране на потребителското право към цифровата ера.

Новости

Контекст

Objectives
 • Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба с тероризма и предотвратяване на радикализацията
 • Борба с корупцията и трансграничната и организираната престъпност
 • Осигуряване на възможности на гражданите и предприятията в ЕС да защитават правата си извън своята страна чрез подобряване на взаимното признаване на съдебните решения в Съюза
 • Създаване на независима Европейска прокуратура за борба с измамите и злоупотребите със средства на ЕС
 • Защита на основните права на гражданите на ЕС и прилагане на директива срещу дискриминацията с цел борба с дискриминацията и насърчаване на равенството между половете
 • Договаряне на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека
 • Гарантиране, че всички предложения на Комисията са съобразени с Хартата на основните права на Европейския съюз
 • Реформиране на правилата на ЕС за защита на данните и гарантиране, че държавните агенции и компаниите в САЩ защитават по подходящ начин личните данни на гражданите на ЕС
 • Защита на правата на потребителите чрез законодателството, като се адаптират правилата към икономическите и социалните промени – особено в областта на цифровите технологии, енергетиката и финансовите услуги
 • Гарантиране на безопасността на продуктите на единния пазар и помагане на потребителите да избират въз основа на ясна, точна и последователна информация

Документи