Oblasti politiky

Aktuality

Kontext

Objectives
  • Zabezpečiť ponuku úverov alebo záruk s väčšou schopnosťou znášať riziko
  • Využiť návrhy z roku 2018 na dlhodobý rozpočet EÚ na účely nasmerovania fondov EÚ do oblastí tvorby pracovných miest, rastu a konkurencieschopnosti
  • Podpora vlád členských štátov v ich úsilí o zvýšenie rastu a investícií v súlade s pravidlami EÚ stanovenými v Pakte stability a rastu
  • Obmedzenie byrokracie vo vzťahu k malým a stredným podnikom (MSP) a podpora podnikania, ktoré vytvára pracovné miesta

Dokumenty