Oblasti politiky

Aktuality

Kontext

Objectives
  • Zabezpečiť ponuku úverov alebo záruk s väčšou schopnosťou znášať riziko
  • Využiť preskúmanie dlhodobého rozpočtu EÚ (tzv. viacročného finančného rámca) z roku 2016 na nasmerovanie fondov EÚ do oblastí tvorby pracovných miest, rastu a konkurencieschopnosti
  • Nabádať vlády členských štátov, aby podporovali rast a investície v rámci Paktu stability a rastu
  • Odľahčiť malé a stredné podniky (MSP) od byrokracie, podporovať podnikanie a tvorbu pracovných miest

Dokumenty