Background

Objectives
  • Võimaldada laene või tagatisi, mille puhul riskitaluvuse tase on suurem
  • Kasutada ELi vahendeid töökohtade loomise, majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamiseks, tuginedes ELi pikaajalise eelarve (mitmeaastane finantsraamistik) 2016. aasta läbivaatamisele
  • Julgustada liikmesriikide valitsusi hoogustama majanduskasvu ning investeeringuid ELi stabiilsuse ja kasvu paktiga kehtestatud nõuete raames
  • Vähendada bürokraatiat väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) jaoks, edendada ettevõtlust ning töökohtade loomist