Περιεχόμενα σελίδας

Policy areas

Background

Objectives
  • Χορήγηση δανείων ή εγγυήσεων με μεγαλύτερη ικανότητα ανάληψης κινδύνου
  • Διοχέτευση των κονδυλίων της ΕΕ στην απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της επανεξέτασης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ το 2016 (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο)
  • Ενθάρρυνση των εθνικών κυβερνήσεων να ενισχύσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις εντός των ορίων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ.
  • Απαλλαγή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από τη γραφειοκρατία, ώστε να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Έγγραφα