Области на политиката

Новости

Контекст

Objectives
  • Предоставяне на заеми или гаранции с по-голям капацитет за поемане на риск
  • Използване на прегледа на дългосрочния бюджет на ЕС (многогодишната финансова рамка) през 2016 г. за насочване на средства на Съюза към създаването на работни места, растеж и конкурентоспособност
  • Насърчаване на националните правителства да стимулират растежа и инвестициите, като спазват ограниченията, предвидени в Пакта за стабилност и растеж на ЕС
  • Премахване на бюрокрацията за малките и средните предприятия (МСП), за да се насърчи предприемачеството и създаването на работни места

Документи