Sidans innehåll

EU-kommissionen har antagit ett ambitiöst nytt lagstiftningspaket om den cirkulära ekonomin. Målet är att hjälpa företag och konsumenter i EU att klara övergången till en starkare och mer cirkulär ekonomi där resurser används på ett mer hållbart sätt.

De föreslagna åtgärderna ska bidra till att ”sluta kretsloppet” i produkters livscykel genom att öka materialåtervinningen och återanvändningen. Det skapar fördelar för både miljön och ekonomin och kommer att optimera värdet och användningen av råvaror, produkter och avfall. Dessutom främjar man energibesparingar och minskar utsläppen av växthusgaser.

Förslagen omfattar produkternas hela livcykel: från produktion och konsumtion till avfallshantering och marknaden för returråvaror. Övergången ska få ekonomiskt stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder, bland annat 5,5 miljarder euro till avfallshantering. Dessutom kommer EU:s program för forskning och innovation, Horisont 2020, att ge stöd på 650 miljoner euro. Man kommer också att investera i den cirkulära ekonomin på nationell nivå.

 

Dokument