Sidans innehåll

EU-kommissionen antog år 2015 en handlingsplan för att skynda på övergången till en cirkulär ekonomi, öka den globala konkurrenskraften, främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa nya jobb.

Handlingsplanen innehåller 54 åtgärder som ska ”sluta kretsloppet” i produkters livscykel, från produktion och konsumtion till avfallshantering och marknaden för returråvaror. Planen pekar också ut fem prioriterade områden där man ska skynda på omställningen i värdekedjan (plast, matsvinn, viktiga råvaror, byggnation och rivning och biomassa och biobaserade produkter). Med handlingsplanen vill kommissionen skapa en solid grund som främjar investeringar och innovation.

Övergången får ekonomiskt stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna, Horisont 2020, Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och Life-programmet.

Handlingsplanen främjar också ett nära samarbete mellan medlemsländer, regioner och kommuner, företag, forskningsorgan, allmänheten och andra aktörer inom den cirkulära ekonomin.

 

Alla 54 åtgärder har nu genomförts eller håller på att genomföras. Läs mer i rapporten om hur 2015 års handlingsplan för den cirkulära ekonomin har genomförts.

 

Dokument