Obsahy stránok

Európska komisia prijala nový ambiciózny balík o obehovom hospodárstve, ktorým chce európskym podnikom a spotrebiteľom pomôcť prejsť na silnejšie a viac obehové hospodárstvo s udržateľnejším využívaním zdrojov.

Navrhované opatrenia prispejú k „uzavretiu kruhu“ životného cyklu výrobkov, ktoré sa budú viac recyklovať a znovu používať, a prospejú životnému prostrediu i hospodárstvu. Plány v maximálnej miere využijú všetky suroviny, výrobky i odpad, čo povedie k úspore energie a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Návrhy zahŕňajú celý životný cyklus: od výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami. Tento prechod bude finančne podporovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), v rámci ktorých je vyčlenených 5,5 miliardy EUR na odpadové hospodárstvo. Ďalšia podpora vo výške 650 miliónov EUR sa poskytne z programu Horizont 2020 (programu EÚ na financovanie pre výskum a inováciu) a prostredníctvom investícií do obehového hospodárstva na vnútroštátnej úrovni.

 

Dokumenty