Obsahy stránok

Európska komisia prijala v roku 2015 akčný plán, ktorého cieľom je urýchliť prechod Európy na obehové hospodárstvo, podporiť globálnu konkurencieschopnosť, propagovať udržateľný hospodársky rast a vytvoriť nové pracovné miesta.

V akčnom pláne sa stanovuje 54 opatrení na „uzavretie kruhu“ životného cyklu výrobkov: od výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami. Takisto sa v ňom uvádza päť prioritných odvetví, ktoré by mali tento prechod vo svojom hodnotovom reťazci urýchliť (plasty, potravinový odpad, kritické suroviny, stavebné a demolačné práce, biomasa a biologické materiály). Plán kladie silný dôraz na vytvorenie stabilného a priaznivého prostredia pre investície a inovácie.

Celý prechod sa finančne podporuje prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov, programuHorizont 2020, Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), a programu LIFE.

Akčný plán podporuje aj úzku spoluprácu s členskými štátmi, regiónmi a obcami, podnikmi, výskumnými subjektmi, občanmi a ďalšími zainteresovanými stranami zapojenými do obehového hospodárstva.

Všetkých 54 opatrení na základe tohto plánu sa už vykonalo alebo sa vykonáva. Komplexná správa o vykonávaní akčného plánu pre obehové hospodárstvo, ktorý Komisia prijala v decembri 2015, je už uverejnená.

Dokumenty