Komisja przyjęła plan działania z 2015 r. dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma on pomóc przyspieszyć proces przechodzenia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprawić konkurencyjność na świecie i promować trwały wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Plan działania określa 54 środki służące „zamknięciu obiegu” cyklu życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Określono w nim również pięć sektorów priorytetowych, które przyspieszą przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym jej łańcuchu wartości (tworzywa sztuczne, odpady spożywcze, surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki, biomasa i bioprodukty). Nacisk położono na stworzenie solidnych podstaw umożliwiających rozwój europejskich inwestycji i innowacji.

Transformacja ta jest wspierana finansowo za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, programu „Horyzont 2020”, Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i programu LIFE.

Plan działania promuje również ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, regionami i gminami, przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi, obywatelami i innymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Wszystkie 54 działania w ramach planu zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Opublikowano obszerne sprawozdanie na temat wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, przyjętego przez Komisję w grudniu 2015 r.

Dokumenty