Kontenut tal-Paġna

Fl-2015 il-Kummissjoni Ewropea adottat pjan ta’ azzjoni biex tgħin taċċellera t-tranżizzjoni tal-Ewropa lejn ekonomija ċirkolari, tixpruna l-kompetittività globali, tippromwovi t-tkabbir ekonomiku sostenibbli u tiġġenera impjiegi ġodda.

Il-pjan ta' azzjoni jistabbilixxi 54 miżura biex “jingħalaq iċ-ċirku” taċ-ċikli tal-ħajja tal-prodotti. mill-produzzjoni u l-konsum sal-immaniġġjar tal-iskart u s-suq tal-materja prima sekondarja. Jidentifika wkoll ħames setturi ta’ prijorità biex titħaffef it-tranżizzjoni matul il-katina tal-valur tagħhom (plastik, ħela ta' ikel, materja prima kritika, bini u demolizzjoni, bijomassa u materjali bbażati fuq il-bijo). Ipoġġi enfasi b’saħħtu fuq il-bini ta’ fondazzjoni b’saħħitha li fuqha jissaħħu l-investimenti u l-innovazzjoni.

It-tranżizzjoni hi appoġġjata finanzjarjament permezz tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, Orizzont 2020, il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), u l-programm LIFE.

Il-pjan ta' azzjoni jippromwovi kooperazzjoni aktar mill-qrib mal-Istati Membri, ir-reġjuni u l-muniċipalitajiet, in-negozji, il-korpi ta’ riċerka, iċ-ċittadini u partijiet ikkonċernati oħrajn involuti fl-ekonomija ċirkolari.

L-54 azzjoni kollha skont il-pjan issa twettqu jew qed jiġu implimentati. Issa ġie ppubblikat rapport komprensiv dwar l-implimentazzjoni tal-Pjan ta’ Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari li l-Kummissjoni adottat f’Diċembru 2015.

Atti