Ghlac an Coimisiún Eorpach pacáiste uaillmhianach nua don Gheilleagar Ciorclach chun cuidiú le gnólachtaí Eorpacha agus tomhaltóirí Eorpacha an t-aistriú a dhéanamh chuig geilleagar atá níos láidre agus níos ciorclaí ina mbaintear leas as acmhainní ar chaoi níos inbhuanaithe.

Cuideoidh na gníomhaíochtaí atá beartaithe leis an "gciorcal a shlánú" i dtaca le saolré táirgí trí bhreis athchúrsála agus athúsáide a chur chun cinn agus rachaidh siad chun tairbhe don chomhshaol agus don gheilleagar araon. A bhuí leis na pleananna sin, beifear ábalta an leas is mó is féidir a bhaint as a bhfuil d'amhábhair, de tháirgí agus de dhramhaíl ann, rud a chothóidh laghduithe ar an úsáid fuinnimh agus ar astaíochtaí gás ceaptha teasa.

Clúdaíonn na tograí saolré iomlán na dtáirgí ó tháirgeadh agus tomhaltas go dtí bainistiú dramhaíola agus an margadh le haghaidh amhábhair thánaisteacha. Cuirfear maoiniú ó Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (CSIE) ar fáil i gcomhair an aistrithe seo, lena n-áireofar €5.5 billiún le haghaidh bainistiú dramhaíola. Ina cheann sin, cuirfear maoiniú €650 milliún ar fáil faoi chuimsiú Fhís 2020 (clár maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh le haghaidh taighde agus nuálaíochta) agus i bhfoirm infheistíochtaí sa gheilleagar ciorclach ar an leibhéal náisiúnta.

 

Cáipéisí