Evropská komise přijala nový ambiciózní balíček týkající se oběhového hospodářství, který má evropským podnikům a spotřebitelům pomoci v přechodu k silnějšímu hospodářství s výraznějším oběhovým prvkem, které bude zdroje využívat udržitelnějším způsobem.

Navržená opatření přispějí k doplnění chybějící části do životního cyklu výrobků – výrobky se budou více recyklovat a opětovně využívat, což prospěje životnímu prostředí i ekonomice. Všechny suroviny, výrobky a odpady budou podle předložených plánů v maximální míře zhodnoceny a využity, čímž se podpoří úspory energie a sníží emise skleníkových plynů.

Návrhy zahrnují opatření týkající se celého životního cyklu výrobků – od výroby a spotřeby až po nakládání s odpady a trh s druhotnými surovinami. Tento přechod bude finančně podporován z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), které disponují 5,5 miliardy eur na nakládání s odpady. Kromě toho bude poskytnuta podpora ve výši 650 milionů eur z programu Horizont 2020 (což je program EU pro financování výzkumu a inovací) a také investic do oběhového hospodářství na vnitrostátní úrovni.

Dokumenty